گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی

آدرس :
یزد - میدان عالم بلوار شهدای گمنام - 
پردیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد-
دانشکده بهداشت
گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی

 

تلفن تماس:

31492257(035)

نمابر:

38209119(035)

پست الکترونیک:
stat_epi_dep@yahoo.com