نام و نام خانوادگی :  خانم مرضیه منصوری

سمت :    کارشناس روابط عمومی

شماره تماس : 03538208699

پست الکترونیک :m.mansoorie@gmail.com

پیامک :200008203419

 

شرکت درجلسات مهم دانشکده
ارتباط مستقیم و مستمر با مسئولین
حضور در مراسم های داخلی و بیرونی دانشکده
شرکت درگردهمایی ها