گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

نام رشته

مقطع

سال تاسیس

تعداد کل واحدها

علوم بهداشتی در تغذیه

کارشناسی ارشد

بهمن 1387

54 واحد

علوم بهداشتی در تغذیه

Ph.D

مهر

 1394

46 واحد