اولین جلسه هیئت تحریریه در زمستان 89 به پیشنهاد آقای دکتر خلیلی با حضور دانشجویان ورودی 87 و 88 ( آقایان غزلی و حلوایی، خانمها عاشورزاده و آقارحیمی) برگزار و اولین شماره  خبرنامه فرودین 90 منتشر شد. پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح، انتشار آن با حمایت مالی پژوهشکده علوم تولید مثل یزد به صورت دو ماه یکبار شروع، و بصورت رایگان در اختیار پژوهشگران  دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز درمان ناباروری کشور قرار گرفت. تا کنون (آذر ماه93) بیش از 22 شماره از این خبر نامه منتشر شده است. 

صاحب امتياز: پژوهشكده علوم توليدمثل يزد

مدیر مسئول: دكتر محمد علي خليلي

مدیر اجرایی: دکتر علی محمد عبدلی

سردبير: مهدی محسن زاده

هيئت تحريريه: شاهین غزلی، ساره عاشورزاده، ايمان حلوايي، معصومه گلستان جهرمی، زهرا برزویی، طاهره رحیمی نیا، مرجان امیدی