ردیف

نام رشته

مقطع

سال تأسیس

تعداد کل

واحدها

1

بهداشت عمومی

کارشناسی ناپیوسته روزانه

1368

67

2

بهداشت عمومی

کارشناسی پیوسته روزانه

1372

67

3

بهداشت عمومی

کارشناسی پیوسته

1389

130

4

آموزش بهداشت

کارشناسی ارشد

1383

32

5

آموزش بهداشت

دکتری تخصصی(phd)

1387

44