لیست مجلات موجود در سالن مجلات دانشکده :

Initiates file downloadلاتین

Initiates file download فارسی

 

مجله علمی، پژوهشی طلوع بهداشت

 

Social Behavior Research & Health

 

-         1- مستندات و شواهد كلي از نابرابري در وضعيت سلامت

-             تبيين و تعيين نابرابري در سلامت جسمي

-             تبيين و تعيين نابرابري در سلامت رواني

-             تبيين و تعيين نابرابري در سلامت اجتماعي

-             تعيين توزيع وضعيت سلامت در گروه هاي اجتماعي

-             ايجاد نظام ثبت مطالعات SDH

-             طراحي مدل هاي توانمندسازي ذينفعان سلامت

-            ارائه مدل نظام پايش و ارزشيابي SDH

-             بررسي عوارض اقتصادي در بيماري ها

-             بررسي عوارض اجتماعي در بيماري ها

-         2- آموزش

-             بررسي تاثير و مداخلات آموزش مهارت هاي زندگي بر سلامت

-             بررسي وضعيت سواد سلامتي در كودكان  

-         3- درآمد

-            بررسي جهت رابطه عليتي فقر و سلامت

-            بررسي جهت رابطه عليتي درآمد بالا و سلامت

-            بررسي ارتباط فقر و كودكان با سلامت  

-         4- امنيت

-              بررسي ارتباط وضعيت امنيت انساني و سلامت

-              بررسي ارتباط حقوق شهروندي و سلامت

-             بررسي ارتباط احساس امنيت اجتماعي با سلامت افراد

-         5- تكامل در دوران كودكي

-              بررسي وضعيت موجود رشد و تكامل دوران كودكي در ايران

-              بررسي نقش مشاوره و روان درماني بر تكامل كودك

-         6- حمايت اجتماعي و سرمايه اجتماعي

-             روش هاي جلب مشاركت جامعه در ارتقاء وضعيت سلامت

-             بررسي رابطه حمايت اجتماعي با وضعيت سلامت  

-         7- نظام سلامت

-              طراحي مدل استفاده از مشاركت جامعه در ارتقاء سلامت

-              بررسي ميزان پاسخ گويي نظام سلامت

-              بررسي وضعيت پوشش خدمات سلامت

-              بررسي وضعيت دسترسي و رضايتمندي از خدمات سلامت  

-         8- اشتغال، ‌امنيت شغلي، كار و سلامت

-            بررسي ارتباط وضعيت اشتغال با سلامت

-            بررسي تاثير استرس هاي شغلي بر سلامت

-            بررسي تاثير زيان هاي شغلي بر سلامت  

-         9- سبك زندگي

-          شناسايي سبك هاي زندگي ناسالم

-           بررسي تاثير رفتار ( فردي اجتماعي ) بر وضعيت سلامت افراد

-         10- جنسيت

-           بررسي تاثير عوامل اجتماعي بر سلامت دختران / زنان

-           بررسي وضعيت مشاركت اجتماعي / اقتصادي زنان

-            بررسي وضعيت بهداشت باروري 

-         11- شرايط زندگي

-           بررسي تاثير شرايط اقامت ( سكونت ) بر سلامت

-           بررسي ارتباط محيط فيزيكي و اجتماعي زندگي با وضعيت سلامت

-            بررسي تاثير سيستم هاي حمل و نقل بر وضعيت سلامت

-            بررسي تاثير آلودگي هوا بر وضعيت سلامت

-         12- ورزش و سلامت

-          بررسی تاثیر ورزش بر سلامت جسمی

-            بررسی تاثیر ورزش بر سلامت روان

-            بررسی تاثیر ورزش بر کیفیت زندگی

-               بررسی تاثیر محیط فیزیکی بر ورزش

-           بررسی تاثیر ورزش بر استرس های روزمره زندگی