لیست مجلات موجود در سالن مجلات دانشکده :

Initiates file downloadلاتین

Initiates file download فارسی

 

مجله علمی، پژوهشی طلوع بهداشت

 

Social Behavior Research & Health

 

Initiates file downloadدستور العمل ارائه ژورنال کلاب

Initiates file downloadبرنامه زمانی ارائه ژورنال کلاب

 

ژورنال کلاب های ارائه شده در گروه : 

نام و نام خانوادگی

موضوع

تاریخ برگزاری

نوشین یوشنی

درمان متمرکز بر شفقت

Initiates file downloadمقاله- Initiates file downloadپاوریوینت

 

97/10/3

حسین مظهری مجد

تئوریها، مدلها و چارچوبهای استفاده شده در مداخلات ظرفیت سازی بهداشت عمومی: یک مرور سیتماتیک

Initiates file downloadمقاله- Initiates file downloadپاورپوینت

97/9/7

علی اسدیان

(ورودی95)

Initiates file downloadThe Effectiveness of Different Health Education Strategies in People with Pre-diabetes: A Randomized Controlled Trial

96/07/26

احمد ستوده

(ورودی95)

Initiates file downloadChallenges and Innovations in a Community-Based Participatory Randomized Controlled Trial

  

96/08/10

طاهره سلطانی

 

(ورودی95)

       Effectiveness of a communication for behavioral impact ( combi) intervention toreduce salt intake in a Vietnamese province based on estimations from sport urine samples

  Opens external link in new windowمقاله مرتبط

 96/08/24

محمود محبوبی راد

(ورودی95)

Initiates file downloadThe Effectiveness Of  Research Based Learning Among Master Degree Student For Health Promotion And Preventable Disease, Faculty Of Public Health, Khon Kaen University, Thailand

  

96/09/22

لیلا مرادی

(ورودی95)

Initiates file downloadEffects of Playing a Serious Computer Game on Body Mass Index and Nutrition Knowledge in Women

Initiates file download مقاله مرتبط 

 96/09/01

 

عصمت السادات حسینی

(ورودی96)

Initiates file downloadBenefits and Pitfalls of Multimedia and
Interactive Features in Technology-Enhanced Storybooks: A Meta-Analysis

Initiates file downloadمقاله

97/08/07

 

-         1- مستندات و شواهد كلي از نابرابري در وضعيت سلامت

-             تبيين و تعيين نابرابري در سلامت جسمي

-             تبيين و تعيين نابرابري در سلامت رواني

-             تبيين و تعيين نابرابري در سلامت اجتماعي

-             تعيين توزيع وضعيت سلامت در گروه هاي اجتماعي

-             ايجاد نظام ثبت مطالعات SDH

-             طراحي مدل هاي توانمندسازي ذينفعان سلامت

-            ارائه مدل نظام پايش و ارزشيابي SDH

-             بررسي عوارض اقتصادي در بيماري ها

-             بررسي عوارض اجتماعي در بيماري ها

-         2- آموزش

-             بررسي تاثير و مداخلات آموزش مهارت هاي زندگي بر سلامت

-             بررسي وضعيت سواد سلامتي در كودكان  

-         3- درآمد

-            بررسي جهت رابطه عليتي فقر و سلامت

-            بررسي جهت رابطه عليتي درآمد بالا و سلامت

-            بررسي ارتباط فقر و كودكان با سلامت  

-         4- امنيت

-              بررسي ارتباط وضعيت امنيت انساني و سلامت

-              بررسي ارتباط حقوق شهروندي و سلامت

-             بررسي ارتباط احساس امنيت اجتماعي با سلامت افراد

-         5- تكامل در دوران كودكي

-              بررسي وضعيت موجود رشد و تكامل دوران كودكي در ايران

-              بررسي نقش مشاوره و روان درماني بر تكامل كودك

-         6- حمايت اجتماعي و سرمايه اجتماعي

-             روش هاي جلب مشاركت جامعه در ارتقاء وضعيت سلامت

-             بررسي رابطه حمايت اجتماعي با وضعيت سلامت  

-         7- نظام سلامت

-              طراحي مدل استفاده از مشاركت جامعه در ارتقاء سلامت

-              بررسي ميزان پاسخ گويي نظام سلامت

-              بررسي وضعيت پوشش خدمات سلامت

-              بررسي وضعيت دسترسي و رضايتمندي از خدمات سلامت  

-         8- اشتغال، ‌امنيت شغلي، كار و سلامت

-            بررسي ارتباط وضعيت اشتغال با سلامت

-            بررسي تاثير استرس هاي شغلي بر سلامت

-            بررسي تاثير زيان هاي شغلي بر سلامت  

-         9- سبك زندگي

-          شناسايي سبك هاي زندگي ناسالم

-           بررسي تاثير رفتار ( فردي اجتماعي ) بر وضعيت سلامت افراد

-         10- جنسيت

-           بررسي تاثير عوامل اجتماعي بر سلامت دختران / زنان

-           بررسي وضعيت مشاركت اجتماعي / اقتصادي زنان

-            بررسي وضعيت بهداشت باروري 

-         11- شرايط زندگي

-           بررسي تاثير شرايط اقامت ( سكونت ) بر سلامت

-           بررسي ارتباط محيط فيزيكي و اجتماعي زندگي با وضعيت سلامت

-            بررسي تاثير سيستم هاي حمل و نقل بر وضعيت سلامت

-            بررسي تاثير آلودگي هوا بر وضعيت سلامت

-         12- ورزش و سلامت

-          بررسی تاثیر ورزش بر سلامت جسمی

-            بررسی تاثیر ورزش بر سلامت روان

-            بررسی تاثیر ورزش بر کیفیت زندگی

-               بررسی تاثیر محیط فیزیکی بر ورزش

-           بررسی تاثیر ورزش بر استرس های روزمره زندگی