آدرس :
یزد - میدان عالم بلوار شهدای گمنام - 
پردیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد-
دانشکده بهداشت
گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

 

تلفن تماس:

31492217(035)

نمابر:

38209119(035)

پست الکترونیک:
mahlasadeghi1385@yahoo.com