فهرست فرآیند های منابع انسانی شناسایی شده

عنوان فرآیند

شناسنامه فرآیند

نمودار فرآیند

صدور ابلاغ بازنشستگی

ابلاغ

ابلاغ

پرداخت کمک هزینه فوت و ازدواج

ابلاغ

ابلاغ

انتقال کسورات غیر رسمی

ابلاغ

ابلاغ

برگزاری دوره های حضوری

ابلاغ

ابلاغ

تشکیل کلاس و صدور گواهی

ابلاغ

ابلاغ

نیازسنجی الکترونیک

ابلاغ

ابلاغ

سامانه نقل و انتقالات

سامانه نیروهای شرکتی

خدمات الکترونیک کارکنان

سامانه جامع منابع انسانی

سامانه فرمهای الکترونیکی

سامانه کارمند ایران

دریافت حکم بازنشستگی

سامانه برنامه ریزی منابع انسانی