نمودار فرآیند

شناسنامه فرآیند

بکارگیری نیروی پرکیس

نمودار فرآیند

شناسنامه فرآیند

تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی آزمایشی

نمودار فرآیند

شناسنامه فرآیند

بکارگیری نیروی پزشک خانواده

نمودار فرآیند

شناسنامه فرآیند

شروع طرح

نمودار فرآیند

شناسنامه فرآیند

تقسیم پزشکان طرحی

نمودار فرآیند

شناسنامه فرآیند

مرخصی بدون حقوق

نمودار فرآیند

شناسنامه فرآیند

خدمت نیمه وقت بانوان

نمودار فرآیند

شناسنامه فرآیند

انتصابات

فهرست فرآیند های منابع انسانی شناسایی شده

عنوان فرآیند

شناسنامه فرآیند

نمودار فرآیند

صدور ابلاغ بازنشستگی

ابلاغ

ابلاغ

پرداخت کمک هزینه فوت و ازدواج

ابلاغ

ابلاغ

انتقال کسورات غیر رسمی

ابلاغ

ابلاغ

برگزاری دوره های حضوری

ابلاغ

ابلاغ

تشکیل کلاس و صدور گواهی

ابلاغ

ابلاغ

نیازسنجی الکترونیک

ابلاغ

ابلاغ

سامانه نقل و انتقالات

سامانه نیروهای شرکتی

خدمات الکترونیک کارکنان

سامانه جامع منابع انسانی

سامانه فرمهای الکترونیکی

سامانه کارمند ایران

دریافت حکم بازنشستگی

سامانه برنامه ریزی منابع انسانی