نام و نام خانوادگی :  دکترعلیرضا مرادی

سمت :    ریاست دانشکده داروسازی

پست الکترونیک : alirezampr@gmail.com

Initiates file downloadجهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید

 

1-ایجاد نظم و انضباط کاری و فراهم نمودن تعامل مناسب بین دانشجویان ، اساتید و کارکنان در واحدهای مختلف دانشکده

2-ابلاغ کلیه مصوبات ، مقررات و آئین نامه ها به مدیران گروهها.

3- نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طرف رئیس موسسه و یا معاونین دانشگاه ابلاغ می شود.

4- ایجاد هماهنگی در امور آموزشی ، پژوهشی ، اداری مالی و فرهنگی دانشکده

5- نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی اعضای هیات علمی دانشکده

6- پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده

7- گزارش عملکرد سالیانه دانشکده به رئیس موسسه

8- بررسی عملکرد معاونین و مدیران گروههاو اظهار نظر درباره آنان.

9-  انجام نياز سنجي جهت تامين اعضاء هيئت علمي مورد نياز گروه هاي آموزشي

10-  پيگيري تامين اعضاء هيئت علمي و نيروي انساني مورد نياز دانشکده

11- فراهم نمودن مقدمات لازم براي اعطاء ( به موقع) پايه و ارتقاء مرتبه اعضاء هیئت علمی مشمول و متقاضی

12_ برنامه ريزي جهت مشاركت فعال مديران و اعضاء هيئت علمي گروه هاي آموزشي در جشنواره هاي كشوري از جمله جشنواره شهيد مطهري ، خوارزمي و ...

13_ تعيين نيازهاي دانشكده به تجهيزات و امكانات آموزشي و پيگيري لازم به منظور تامين موارد مورد نياز

14- تلاش براي ارتقاء كيفيت آموزش بالاخص در زمینه تحصيلات تكميلي

15-  بسترسازی و پیگیری اخذ مجوزهاي لازم برای توسعه تحصیلات تکمیلی

16_ فعال نمودن مركز توسعه آموزشي دانشکده(EDO) و برگزاري مستمر جلسات و ارسال صورتجلسات به مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

17- شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشگاه و پیگیری اجرای مصوبات آن شورا

18- فعال نمودن شوراهای آموزشی وپژوهشی دانشکده

مسئول دفتر: خانم مهدیه منصوری

شماره تماس دفتر ریاست: 03538203419

فاکس:03538203418