نام و نام خانوادگی :  سید علیرضا میرجلیلی

سمت :    مسئول ارزشیابی اعضای هیات علمی

پست الکترونیک :seyyedalirezamirjalili@gmail.com