امور کلاسها :

1.      تهیه لیست حضور و غیاب و پوشه کلاسها(تئوری و عملی) قیل از شروع هر نیمسال.

2.      هماهنگی و پیگیری امور مربوط به حضور و غیاب اساتید.

3.      تعیین کسری و جبرانی کلاسها از هفته 10 به بعد و اعلام به اساتید جهت جبران.

4.      هماهنگی با نمایندگان کلاسها(دانشجویان) جهت انجام امور مربوط به کلاسها.

5.      کنترل وسایل سمعی و بصری قبل از شروع کلاسها و در طول ترم و هماهنگی با مدیر امور اداری دانشکده در خصوص تعمیر به موقع وسایل و کنترل دقیق گارانتی و بررسی دستگاههای کلاس.

6.       هماهنگی، پیگیری، پاسخگویی و تهیه برنامه ایاب و ذهاب اساتید مدعو و دانشجویان

7.      جوابگویی و هماهنگی و پیگیری امور مربوط به آموزش و کلاسها (تئوری و عملی) در تمام زمینه ها به اساتید و دانشجویان.

8.      اطلاع رسانی های مورد نیاز مناسب (در بوردهای مربوطه و به مسئول سایت) برای دستورالعمل های ارسالی از وزارتخانه، دانشگاه و یا تغییرات ایجاد شده در کلاسها.

9.      هماهنگی با اساتید جهت حضور به موقع در سر کلاسها.

10.  چک روزانه کلاسها و حضور و غیاب ساعتی اساتید.

امور مربوط به دانشجویان :

1.      همکاری در دریافت مدارک مورد نیاز از دانشجویان جدیدالورود جهت تشکیل پرونده.

2.      تکمیل و تشکیل پرونده برای دانشجویان جدیدالورود و نگهداری سوابق تحصیلی دانشجویان.

امور مربوط به امتحانات :

1.      هماهنگی و همکاری در ارسال دعوتنامه های مربوطه به امتحانات جهت اساتید دروس نظری.

2.      همکاری در دریافت سئوالات اساتید.

3.      همکاری در پیگیری ، تکثیر سئوالات و آماده سازی برگه های امتحانی.

4.      همکاری در تحویل سئوالات و لیست حضور و غیاب امتحانات به اساتید در روز امتحان.

5.      همکاری در دریافت لیست نمرات ازاساتید.

6.       کمک به برگزاری امتحانات میان ترم و پایان ترم به عنوان ممتحن ، تکثیر سئوالات و هماهنگی با نماینده کلاس مربوطه جهت برگزاری امتحانات میان ترم.

7.      هماهنگ بودن با مسئول آموزش در کلیه امور محوله و شرکت در جلسات آموزشی ماهانه.

 


نام و نام خانوادگی :  سرکار خانم کبری سهامی
سمت :    کارشناس تحصیلات تکمیلی

پست الکترونیک :kobra.sahami@gmail.com

 ساعت و محل حضور:

شنبه تا چهار شنبه  ساعت 7 الی15

نام و نام خانوادگی :  سرکار خانم فاطمه شیخی

سمت :    کارشناس تحصیلات تکمیلی

پست الکترونیک :fsheikhi46@gmail.com

 ساعت و محل حضور:

شنبه تا چهار شنبه  ساعت 7 الی 15