نام و نام خانوادگی: دکتر محمد علی جعفری

سمت: عضو هیأت علمی دانشگاه، مدیرگروه فوریت های پزشکی

مدرک: دکترای تخصصی طب اورژانس

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: ali-jafari-25@yahoo.com

شماره تماس(بیمارستان شهید صدوقی): 31834277

 

نام و نام خانوادگی: دکتر مهرناز نکوئیه

سمت: عضو هیأت علمی دانشگاه

مدرک: دکترای تخصصی طب اورژانس

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: 

Mehrnaznikouyeh@gmail.com

 

 

نام و نام خانوادگی: فریبا مجیبیان

سمت: کارشناس رشته های فوریت های پزشکی، علوم ازمایشگاهی و رادیولوژی       

کارشناس کمیته ارتقا اعضا هیأت علمی

مدرک: لیسانس آمار

پست الکترونیک: Mojibianf@yahoo.com

ساعت حضور: از شنبه تا چهارشنبه ساعت15-7

شماره تماس: 31682153

 

نام و نام خانوادگی: الهه حقیر

سمت: کارشناس آموزش

مدرک: لیسانس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

پست الکترونیک: e.haghir74@gmail.com

ساعت حضور: از شنبه تا چهارشنبه ساعت15-7

شماره تماس: 31682160