ترم بندی

واحدهای ارائه شده در نیمسال94

واحدهای درسی ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 94-93

رشته کارشناسی پیوسته تكنولوژي پرتوشناسي ترم 1

رشته کارشناسی پیوسته تكنولوژي پرتوشناسي ترم 3

رشته کارشناسی پیوسته تكنولوژي پرتوشناسي ترم 5

 

رشته کارشناسی پیوسته تكنولوژي پرتوشناسي ترم 7

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی در نیمسال اول سال تحصیلی 94-93

 

                 - رشته کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتوشناسی ترم 1

                - رشته کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتوشناسی ترم 3

                - رشته کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتوشناسی ترم 5

 

                - رشته کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتوشناسی ترم 7

برنامه امتحانات

کارآموزی و لاگ بوک

کارآموزی 97

دکتر پرچ

نیمسال اول 98-97

 فیزیک پزشکی-دکتری عمومی پزشکی(مشترک با اعضای گروه)

Initiates file downloadفیزیک اتمی و هسته ای-ارشد فیزیک پزشکی

Initiates file downloadپردازش تصاویر دیجیتال پزشکی-ارشد فیزیک پزشکی

Initiates file downloadپردازش تصاویر دیجیتال پزشکی-ارشد فیزیک پزشکی-بین الملل -

Initiates file download  حفاظت در برابر پرتوها در محیط کار-ارشد بهداشت حرفه ای

 

 

نیمسال دوم 96-97

بیوفیزیک-ارشد فیزیولوژی(دانشکده پزشکی)

Initiates file downloadفیزیک پزشکی هسته ای-ارشد فیزیک پزشکی(دانشکده بین الملل)

Initiates file downloadفیزیک پزشکی هسته ای-ارشد فیزیک پزشکی(دانشکده پزشکی)

اصول  شبیه سازی کامپیوتری(بخش GATE)-ارشد فیزیک پزشکی-بین الملل

Initiates file downloadاصول  شبیه سازی کامپیوتری(بخش GATE)-ارشد فیزیک پزشکی

  زبان تخصصی-ارشد فیزیک پزشکی(بین الملل)

Initiates file downloadبهداشت پرتوها-مهندسی بهداشت حرفه ای

Initiates file downloadبهداشت پرتوها و حفاظت-مهندسی بهداشت محیط

 

Initiates file downloadفیزیک سی تی-تکنولوژی پرتوشناسی

 

نیمسال اول 96-97

Initiates file downloadفیزیک پزشکی-دکتری عمومی پزشکی(مشترک با اعضای گروه)

Initiates file downloadفیزیک اتمی و هسته ای-ارشد فیزیک پزشکی

Initiates file downloadپردازش تصاویر دیجیتال پزشکی-ارشد فیزیک پزشکی

 Initiates file downloadحفاظت و بهداشت پرتوهای یونیزان-ارشد فیزیک پزشکی

 

تابستان96-کارگاه کارشناسان علوم پرتوی-آشکارسازی پرتوها

Initiates file downloadتولید اشعه ایکس و برخوردها

Initiates file downloadبرخورد ذرات پرانرژی با ماده

Initiates file downloadآشکارسازهای گازی

 

نیمسال دوم 96-95

فیزیک پزشکی هسته ای-ارشد فیزیک پزشکی

اصول مقدماتی شبیه سازی کامپیوتری-ارشد فیزیک پزشکی(مشترک با دکتر نیکفرجام)

بهداشت پرتوها-مهندسی بهداشت حرفه ای

بهداشت پرتوها و حفاظت-مهندسی بهداشت محیط

فیزیک سی تی-تکنولوژی پرتوشناسی

فیزیک داروسازی-دکتری عمومی داروسازی(بین الملل)

 

نیمسال اول 96-95

 Initiates file downloadفیزیک اتمی و هسته ای-ارشد فیزیک پزشکی

Initiates file downloadپردازش تصاویر دیجیتال پزشکی-ارشد فیزیک پزشکی

Initiates file downloadحفاظت و بهداشت پرتوهای یونیزان-ارشد فیزیک پزشکی(مشترک با دکتر حمزیان)

Initiates file downloadفیزیک پزشکی-دکتری عمومی پزشکی(مشترک با اعضای گروه)

Initiates file downloadحفاظت دربرابر پرتوها در محیط کار-ارشد بهداشت حرفه ای

 

نیمسال دوم 94-93

طرح درس:

Initiates file downloadفیزیک پزشکی هسته ای-ارشد فیزیک پزشکی

Initiates file downloadفیزیک هسته ای-ارشد فیزیک پزشکی(بین الملل)

Initiates file downloadبیوفیزیک -ارشد فیزیولوژی

Initiates file downloadبهداشت پرتوها-مهندسی بهداشت حرفه ای

Initiates file downloadفیزیک سی تی-تکنولوژی پرتوشناسی

 

Initiates file downloadفیزیک پزشکی الکتریسیته و رباتیک-اتاق عمل

 

نیمسال اول 94-93

طرح درس:

Initiates file downloadفیزیک اتمی و هسته ای-ارشد فیزیک پزشکی

پردازش تصویر دیجیتال-ارشد فیزیک پزشکی

Initiates file downloadبیوفیزیک-ارشد فیزیولوژی

Initiates file downloadفیزیک پزشکی-پزشکی عمومی(مشترک با دکتر چاپاریان و دکتر نیکفرجام)

بیوفیزیک-کارشناسی بهداشت

 

fileadmin/user_upload/Daneshkadaha/pezeshki/physics/Dr.Parach/Biophysics_Session_dynamic_Thermodynamic.pdf

دکتر زارع

دکتر حمزیان

خانم عسگری

خانم شیرانی

آقای برزگر

دکتر نیک فرجام

 

نیمسال اول 97-96

Initiates file downloadفیزیک پزشکی- دکتری عمومی

Initiates file downloadMRI- ارشد فیزیک پزشکی

Initiates file downloadرادیوتراپی 2 - ارشد فیزیک پزشکی

Initiates file downloadMRI- تکنولوژی پرتوشناسی

فیزیک اختصاصی 2- بهداشت حرفه ای 

Initiates file downloadبرنامه کارآموزی دانشجویان رادیولوژی-ترم 3

Initiates file downloadبرنامه کارآموزی دانشجویان رادیولوژی-ترم 5

Initiates file downloadبرنامه کارآموزی دانشجویان رادیولوژی-ترم  7

نیمسال اول 96-95

Initiates file downloadفیزیک پزشکی- دکتری عمومی

Initiates file downloadMRI-ارشد فیزیک پزشکی

Initiates file downloadرادیوتراپی 2 - ارشد فیزیک پزشکی

Initiates file downloadMRI-تکنولوژی پرتوشناسی 

Initiates file download فیزیک اختصاصی 2- بهداشت حرفه ای

 

 

نیمسال  دوم 95-94

مبانی فیزیکی تصویربرداری پزشکی- تخصص رادیولوژی دهان فک و صورت

Initiates file downloadرادیوتراپی 1 -ارشد فیزیک پزشکی

Initiates file downloadرادیوتراپی 2- ارشد فیزیک پزشکی 

Initiates file downloadMRI- ارشد فیزیک پزشکی

Initiates file downloadIMAGING-ارشد فیزیک پزشکی

Initiates file downloadفیزیک پرتوها- تکنولوژی پرتوشناسی

Initiates file downloadفیزیک اختصاصی 1- مهندسی بهداشت حرفه ای

بهداشت پرتوها- مهندسی بهداشت حرفه ای

نیمسال  اول 95-94

فیزیک پزشکی- پزشکی عمومی

Initiates file downloadرادیوتراپی 1- ارشد فیزیک پزشکی

MRI- ارشد فیزیک پزشکی

رادیوتراپی 2- ارشد فیزیک پزشکی(بین الملل)

Imaging- ارشد فیزیک پزشکی(بین الملل)

MRI- کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی

فیزیک اختصاصی2- کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ای

برنامه کارآموزی دانشجویان رادیولوژی-ترم 3

برنامه کارآموزی دانشجویان رادیولوژی-ترم 5

برنامه کارآموزی دانشجویان رادیولوژی-ترم 7

طرح دروس نیمسال دوم94-93

Initiates file downloadبرنامه کارآموزی دانشجویان رادیولوژی-ترم2

Initiates file downloadبرنامه کارآموزی دانشجویان رادیولوژی-ترم 4

Initiates file downloadبرنامه کارآموزی دانشجویان رادیولوژی-ترم 6

Initiates file downloadبرنامه کارآموزی دانشجویان رادیولوژی-ترم8Initiates file download 

Initiates file downloadفیزیک پرتوها - رادیولوژی

Initiates file downloadفیزیک رادیوتراپی 1- ارشد فیزیک پزشکی

Initiates file downloadImaging-ارشد فیزیک پزشکی

Initiates file downloadفیزیک پزشکی-پزشکی عمومی(پردیس بین الملل)

Initiates file downloadفیزیک اختصاصی 1- مهندسی بهداشت حرفه ای(پیوسته)

Initiates file downloadفیزیک اختصاصی - مهندسی بهداشت حرفه ای(ناپیوسته)

نمرات میان ترم

Initiates file downloadMRI- تکنولوژی پرتوشناسی

Initiates file downloadفیزیک اختصاصی2- پیوسته بهداشت حرفه ای

Initiates file downloadفیزیک اختصاصی- نا پیوسته بهداشت حرفه ای

 -----------------------------------------------------------------------

طرح دروس نیمسال اول 94-93

برنامه کارآموزی دانشجویان رادیولوژی-ترم3

برنامه کارآموزی دانشجویان رادیولوژی-ترم 5

برنامه کارآموزی دانشجویان رادیولوژی-ترم7 

فیزیک رادیوتراپی 2- ارشد فیزیک پزشکی

MRI- ارشد فیزیک پزشکی

فیزیک پزشکی-پزشکی عمومی(مشترک با دکتر چاپاریان و دکتر پرچ)

MRI- تکنولوژی پرتوشناسی

فیزیک اختصاصی 2-  مهندسی بهداشت حرفه ای(پیوسته)

فیزیک اختصاصی-مهندسی بهداشت حرفه ای(ناپیوسته)

 ---------------------------------------------------------------------

فایلهای آموزشی

1-               MRI- کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی

Initiates file downloadفایل شماره1- قسمت اول

Initiates file downloadفایل شماره 1- قسمت دوم

Initiates file downloadفایل شماره 2