معرفی اعضاء گروه

مدیرگروه اتاق عمل و هوشبری آقای احمد انتظاری

نام و نام خانوادگی : احمد انتظاری
سمت : عضوهیات علمی دانشگاه ، مدیر گروه اتاق عمل و هوشبری
پست الكترونيكEntezari_1343ahmad@yahoo.com :

رزومه

برنامه هفتگی

شماره تماس :36238626 داخلی2161

 

محل حضور : مجتمع امام رضا ، ساختمان آموزش ، طبقه اول ، اتاق 39

آقای محمدحسین عوض بخش ،هیئت علمی اتاق عمل و هوشبری دانشکده پیراپزشکی یزد

نام و نام خانوادگی : محمدحسین عوض بخش
سمت : عضوهیات علمی دانشگاه
پست الكترونيك :

رزومه            

برنامه هفتگی 

محل حضور : مجتمع امام رضا ، ساختمان آموزش ، طبقه اول ، اتاق 39

شماره تماس : 36238626 داخلی 2161

دکتر میرحسینی ،هیئت علمی اتاق عمل و هوشبری دانشکده پیراپزشکی یزد

نام و نام خانوادگی : دکتر سید حمید میرحسینی
سمت : استادیار و عضوهیات علمی دانشگاه
پست الكترونيك mirhoseini.h@gmail.com :

رزومه 

برنامه  هفتگی

محل حضور : مجتمع امام رضا ، ساختمان آموزش ، طبقه اول ، اتاق 39

شماره تماس : 36238626 داخلی 2161

دکتر محمد حسین جراح زاده ،هیئت علمی اتاق عمل و هوشبری دانشکده پیراپزشکی یزد

نام و نام خانوادگی : دکتر محمدحسین جراح زاده
سمت : دانشیار و عضوهیات علمی دانشگاه
پست الكترونيك:  Drjarahzadehicm@yahoo.com

رزومه

 

 


 

دکتر محمدحسین دهقانی، هیئت علمی اتاق عمل و هوشبری دانشکده پیراپزشکی یزد

نام و نام خانوادگی : دکتر محمدحسین دهقانی
سمت : استادیار و عضوهیات علمی دانشگاه

شماره تماس مسقیم: 36271198-035

 آدرس ایمیل: drdehghani@ssu.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی : اعظم السادات حسینی

سمت : کارشناس گروه اتاق عمل

محل حضور : مجتمع امام رضا ، ساختمان اداری ، طبقه همکف، اتاق 61

ساعات حضور : شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 الی 30 :13

شماره تماس : 36233235 داخلی 2077

 

نام و نام خانوادگی : سمیرا اطمینانی قصر الدشتی

سمت : مسئول اسکیل لب

محل حضور : مجتمع امام رضا ، ساختمان اداری ، طبقه همکف ، اتاق 61

ساعات حضور : شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 الی 30 :13

شماره تماس : 36233235 داخلی 2063