کارآموزی نیمسال اول 99 - 1398

کارآموزی نیمسال دوم 98 - 1397

کارآموزی نیمسال اول 98-1397

کارآموزی نیمسال دوم 97-1396

کارآموزی نیمسال اول 97-1396

کارآموزی نیمسال دوم 96-95

کارآموزی نیمسال اول 96-95

برنامه کارآموزی دانشجویان کارشناسی ناپیوسته هوشبری ترم2 نیمسال اول96-95

برنامه کارآموزی دانشجویان کارشناسی ناپیوسته هوشبری ترم4 نیمسال اول96-95

برنامه کارآموزی دانشجویان کارشناسی پیوسته هوشبری ترم3 نیمسال اول96-95

برنامه کارآموزی دانشجویان کارشناسی پیوسته هوشبری ترم5 نیمسال اول96-95

برنامه کارآموزی دانشجویان کارشناسی پیوسته هوشبری ترم7 نیمسال اول96-95

 

هوشبری نیمسال دوم 98 - 97

هوشبری نیمسال اول 98-97

هوشبری نیمسال دوم 96-95

هوشبری نیمسال دوم 97-96

نیمسال دوم 98-97

نیمسال اول 98 - 97

اصول مراقبت های پیشرفته قبل و بعد از بیهوشی

توضیحات :

کتاب اصول مراقبت های پیشرفته قبل و بعد از بیهوشی در برگیرنـده کلیـه مطالـب مربـوط بـه اصـول مراقبــت از بیمـار در مراحــل قبــل و بعـد از بیهوشــی می باشــد کــه حاصـل تجربیــات ســالیان طولانـی کار بالینــی و آموزشــی در اتاق عمــل و بخــش مراقبت هــای پــس از بیهوشــی بیمارســتان های مختلــف و مطالعــات علمــی و تــلاش مؤلفــان می باشــد. ایـن کتـاب شامل یازده فصل می باشـد کـه هـر فصـل بـه طـور مسـتقل قسـمتی از اطلاعـات مربـوط بـه تاریخچـه پیدایـش بخشهـای مراقبت هـای قبـل و بعـد از بیهوشـی ، اسـتاندارد ها ، امکانـات و تجهیـزات لازم بـرای بخـش مراقبت هـای پـس از بیهوشـی ، مراقبت هـا و عـوارض شـایع بعـد از بیهوشـی ، نحـوه پیشـگیری و درمـان بیمـاران و ترخیـص بیمـار از مرحلـه ریـکاوری و انتقـال بـه بخـش و یـا منـزل را بـه فراگیـران بیامـوزد. علاوه بر دانشجویانی که به نحوی با اتاق عمل سروکار دارند این کتاب می تواند یک منبع اطلاعاتی کامل برای اساتید، پرسنل و دانشجویان سایر رشته‌های پزشکی که به دنبال منبع علمی در رابطه با روش‌های مراقبتی در ریکاوری می‌باشند (مانند رشته‌های دستیاری بیهوشی، پرستاری، مامایی و حتی دستیاران گروه‌های مختلف جراحی) باشد.لازم بـه ذکـر اسـت در انتهـای کتـاب تمـام منابـع مـورد اسـتفاده داخلـی و خارجـی کـه در تألیـف و ترجمـه از آنهـا اسـتفاده شـده اسـت، ذکر شده است.

فصل های کتاب اصول مراقبت های پیشرفته قبل و بعد از بیهوشی

فصل اول: تاریخچه بخش مراقبت‌های قبل و بعد از بیهوشی

فصل دوم: مشخصات و استانداردهای بخش مراقبت های قبل از بیهوشی

فصل سوم: مشخصات و استانداردهای بخش مراقبت‌های بعد از بیهوشی

فصل چهارم: اهداف مراقبتی در بخش مراقبت‌های بعد از بیهوشی و نحوه پذیرش بیمار در ریکاوری

فصل پنجم: اختلالات فیزیولوژیک زودرس بعد از عمل جراحی و بیهوشی در ریکاوری

فصل ششم: اختلالات سیستم کلیوی و ادراری

فصل هفتم: درد بعد از عمل جراحی، کنترل درد و عوارض آن در ریکاوری

فصل هشتم: مراقبت های لازم و اختصاصی در اعمال جراحی مختلف در بخش ریکاوری

فصل نهم: اصول مایع درمانی در بیماران تحت بیهوشی و عمل جراحی

فصل دهم: اصول اکسیژن درمانی در بیماران تحت مراقبت در ریکاوری

فصل یازدهم: کرایتریای ترخیص بیماران از ریکاوری

مشخصات کتاب اصول مراقبت های پیشرفته قبل و بعد از بیهوشی

نویسنده: احمد انتظاری (مدیر گروه هوشبری دانشکده پیراپزشکی یزد )                         محمود کاظمی نسب ( دانشجوی اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی یزد )                                  بهاره احسانی مقدم ( دانشجوی اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی یزد )

انتشارات: جامعه نگر

سال چاپ: 1398

مشخصات ظاهری: وزیری / شومیز

تعداد صفحات: 174

اصول استریلیزاسیون در اتاق عمل و جراحی

موضوع کتاب:

پزشکی، بهداشت عمومی و سیاست های بهداشتی, تاریخچه کشف روش های ضدعفونی و استریلیزاسیون, روش های رایج ضدعفونی

توضیحات :

این کتاب شامل 8 فصل می باشد که هر فصل به طور مستقل قسمتی از اطلاعات موارد ایجاد عفونت، تاریخچه کشف روش های ضدعفونی و استریلیزاسیون و رو ش های رایج ضدعفونی را در بر میگیرد.

مشخصات کتاب :

نویسنده : نوشته عاطفه خدایی، احمد انتظاری( مدیر گروه اتاق عمل و هوشبری دانشکده پیراپزشکی شهید صدوقی یزد )

انتشارات: اندیشمندان یزد

گذری بر علم بیهوشی

توضیحات :

کتاب گذری بر علم بیهوشی اطلاعات مختصر ، مفید و کاربردی در مورد بیهوشی به خوانندگان ارائه میدهد .

موضوع :

 بیهوشی و درد

مشخصات کتاب:

نویسنده گان : محمد حسن عبداللهی ( سرپرست بیمارستان افشار یزد )

احمد انتظاری ( مدیر گروه  هوشبری و اتاق عمل دانشکده  پیراپزشکی شهید صدوقی یزد )

 فاطمه جبینیان ( هیئت علمی گروه اتاق عمل و هوشبری دانشکده پیراپزشکی شهید صدوقی یزد )

آزاده دهقان طزرجانی ( دانشجوی اتاق عمل  دانشکده پیراپزشکی شهید صدوقی یزد )

ناشر : ملینا

نوع کتاب  : چاپی

تعداد صفحات : 304 صفحه