رادیوتراپی

پردازش تصویر

پزشکی هسته ای

شبیه سازی مونت کارلو

المان محدود

نانو تکنولوژی

انکولوژی پرتویی

حفاظت پرتویی

رادیو بیولوژی

پردازش سیگنال

مهندسی هسته ای و راکتور

اولتراسوند

الگوریتم ژنتیک

نورو ساینس

بیوفیزیک