آشنایی با رشته:

رشته کارشناسی ارشد سلامت سالمندی از جدیدترین رشته های مقطع کارشناسی ارشد است که به مسائل بهداشتی، سلامت و بیماری سالمندان و نیز روشهای مداخله بهداشتی مبتنی بر تجارب علمی برای این قشر از جامعه می پردازد.

 در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته سلامت سالمندی، معرفی رشته های دکترای سلامت سالمندی (به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار این رشته ارایه می شود.

 

رشته کارشناسی ارشد سلامت سالمندی از جدیدترین رشته های مقطع کارشناسی ارشد در سال 92 است که به مسائل بهداشتی، سلامت و بیماری سالمندان و نیز روشهای مداخله بهداشتی مبتنی بر تجارب علمی برای این قشر از جامعه می پردازد. فارغ التحصیلان این رشته قادر به ارزیابی نیازها ، اولویت بندی مشکلات و برنامه ریزی و اجرای مراقبتهای سلامت سالمندان خواهند بود.

هدف از این رشته افزایش مهارتهای تفکر خلاق و حل مسئله برای کمک به کاهش مشکلات سالمندان اعم از حقوقی و اجتماعی و ... است.

در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال استخدام و شغل هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته سلامت سالمندی، معرفی رشته های دکترای سلامت سالمندی (به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی مشاغل و بازارکار این رشته ارایه می شود.


رشته های کارشناسی مجاز برای ورود به این رشته بر اساس دفترچه کنکور ارشد 94 عبارتند از:

کارشناسی پرستاری، مامایی، آموزش بهداشت، بهداشت عمومی، مدیریت توانبخشی، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، روانشناسی بالینی، علوم تغذیه، مددکاری اجتماعی، شنوایی سنجی، بینایی سنجی، فیزیوتراپی، گفتاردرمانی، کاردرمانی

برنامه درسی (سرفصل) سلامت سالمندی و تعداد واحدها:

تعداد کل واحدها : 32 واحد
دروس تخصصی اجباری: 23 واحد
دروس تخصصی اختیاری: 5 واحد
پایان نامه : 4  واحد
 

 

دروس تخصصی اجباری

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

مفاهیم و مبانی سالمند شناسی

2

اپیدمیولوژی سالمندی

2

تغذیه در سالمندان

2

ارزیابی نیازهای بهداشتی سالمندان

2

کیفیت زندگی در دوره سالمندی

2

بیولوژی و فیزیولوژی سالمندی

2

روان شناسی سالمندی

2

مراقبت از سالمندان در جامعه ،خانه و مراکز نگهداری

2

سالمندی و جنبه های اخلاقی و قانونی در مراقبت از سالمندان

2

ارزیابی جامع سلامت در سالمندان

2

کارآموزی در عرصه

3

جمع

23

 

 

دروس اختصاصی اختیاری

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

جامعه شناسی سالمندی

2

اصول مدیریت مصرف دارو در سالمندان

2

اصول توانبخشی در سالمندان

2

مدیریت مراکز مراقبت از سالمندان

2

آسیب پذیری و ارزیابی آن در سالمندان

1

محیط و سالمندی و ارگونومی

1

 دانشجو باید 5 واحد از دروس فوق را بگذراند.

 

دانشگاههایی که در رشته ارشد سلامت سالمندی پذیرش دانشجو دارند
بر اساس دفترچه انتخاب رشته ارشد 94

دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی یزد

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

 

دانشگاه هایی که در رشته ارشد سلامت سالمندی پذیرش دانشجو دارند
بر اساس دفترچه انتخاب رشته ارشد 94

دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی یزد

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

رشته های دکترای سلامت سالمندی بر اساس دفترچه کنکور دکترای تخصصی علوم پزشکی 95-94

فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد سلامت سالمندی می توانند در رشته های زیر در آزمون مقطع دکترای حوزه علوم پزشکی شرکت کنند:

 

سالمند شناسی

انفورماتیک پزشکی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)

سلامت در بلایا و فوریتها (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)

سلامت و رفاه اجتماعی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)

اپیدمیولوژی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)

مددکاری اجتماعی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی به شرط داشتن کارشناسی مددکاری)

گفتار درمانی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد به شرط داشتن کارشناسی گفتار درمانی)

 

تاریخچه:

این رشته از ابتدای ترم تحصیلی جدید (نیمسال اول 93-94) در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ایجاد گردید و تعداد 7 دانشجو برای اولین بار در رشته، سال تحصیلی خود را آغاز نمودند.

رسالت و اهداف:

فارغ التحصیلان این رشته قادر به ارزیابی نیازها ، اولویت بندی مشکلات و برنامه ریزی و اجرای مراقبتهای سلامت سالمندان خواهند بود. هدف از این رشته افزایش مهارتهای تفکر خلاق و حل مسئله برای کمک به کاهش مشکلات سالمندان اعم از حقوقی و اجتماعی و ... است.