جهت حفظ سلامت خود و ديگران تابع اصول ومقررات بهداشت حرفه اي باشيد

 

گایدلاین های بهداشت حرفه ای

 

 

Initiates file downloadراهنمای شناسایی و ارزشیابی عوامل زیان آور شیمیایی در محیط کار1

Initiates file downloadراهنمای شناسایی و ارزشیابی عوامل زیان آور شیمیایی در محیط کار2
Initiates file downloadراهنمای شناسایی و ارزشیابی عوامل زیان آور شیمیایی در محیط کار3
Initiates file downloadراهنمای شناسایی و ارزشیابی عوامل زیان آور شیمیایی در محیط کار4
Initiates file downloadراهنمای شناسایی و ارزشیابی عوامل زیان آور شیمیایی در محیط کار5
Initiates file downloadراهنمای شناسایی و ارزشیابی عوامل زیان آور شیمیایی در محیط کار6
Initiates file downloadراهنمای مدیریت حوادث شیمیایی در محیط کار و صنایع
Initiates file downloadراهنمای نحوه صحیح امحاء مواد شیمیایی
Initiates file downloadایمنی و بهداشت کار در استفاده از مواد شیمیایی
Initiates file downloadراهنمای کنترل سرب در محیط کار
Initiates file downloadراهنما و دستورالعمل جامع مواد شیمیایی خطرناک
Initiates file downloadراهنمای کنترل سیلیس در محیط کار
Initiates file downloadراهنمای جامع طراحی ایستگاه کار ارگونومیکی
Initiates file downloadراهنمای طراحی میز و نیمکت مدارس مطابق با ابعاد بدن دانش آموزان ایرانی
Initiates file downloadراهنمای جامع حمل دستی بار
Initiates file downloadراهنمای جامع ارزیابی محیط کار ار دیدگاه ارگونومی
Initiates file downloadراهنمای کاهش ناراحتی های اسکلتی عضلانی در کارهای اداری
Initiates file downloadشاخص های آنتروپومتریکی استاتیکی کارگران ایرانی
Initiates file downloadراهنما و دستورالعمل جامع بهداشت معدن کاران
Initiates file downloadراهنما و دستورالعمل جامع انجام معاینات سلامت شغلی توسط پزشکان خانواده
Initiates file downloadراهنمای شرایط بهداشت کار و کنترل تشعشعات غیر یونیزان در صنایع ساختمانی
Initiates file downloadراهنما و دستورالعمل جامع بهداشت کارگران ساختمانی

Initiates file downloadراهنمای بهداشت رانندگان

Initiates file downloadراهنمای معاینات سلامت شغلی کارکنان مراکز بهداشت درمانی
Initiates file downloadراهنمای بهداشت حرفه ای در شغل آرایشگری بانوان
Initiates file downloadچک لیست های خوداظهاری کارفرمایان در کارگاه از دیدگاه بهداشت حرفه ای
Initiates file downloadاندازه گیری امواج مایکروویو و رادیو فرکانسی
Initiates file downloadراهنما و دستورالعمل جامع بهداشت پرتوکاران ( پرتوهای غیر یونیزان)
Initiates file downloadراهنمای انتخاب و استفاده از وسایل حفاظت فردی در محیط کار

Initiates file downloadراهنمای بهداشت حرفه ای در مشاغل سنگبری ، سنگتراشی و ...

Initiates file downloadراهنمای جامع بهداشت کارگران خدمات خودرو

Initiates file downloadراهنما و دستورالعمل جامع بهداشت کشاورزی ایران

Initiates file downloadراهنمای بهداشت حرفه ای در ریخته گری

Initiates file downloadراهنمای شرایط بهداشت کار و کنترل تشعشعات در ماهیگیری و مشاغل دریایی
Initiates file downloadراهنمای بهداشت حرفه ای در مشاغل کوچک