طرح درس و فایلهای آموزشی

 کتابخانه دیجیتال

نیمسال اول 97-96

Initiates file downloadفیزیک پزشکی- دکتری عمومی

Initiates file downloadMRI-ارشد فیزیک پزشکی

Initiates file downloadرادیوتراپی 2 - ارشد فیزیک پزشکی

Initiates file downloadMRI-تکنولوژی پرتوشناسی

Initiates file downloadفیزیک اختصاصی 2 

Initiates file downloadبرنامه کارآموزی دانشجویان رادیولوژی-ترم 3

Initiates file downloadبرنامه کارآموزی دانشجویان رادیولوژی-ترم 5

Initiates file downloadبرنامه کارآموزی دانشجویان رادیولوژی-ترم 7

نیمسال دوم 96-95

Initiates file downloadاصول مقدماتی پردازش داده ها و شبیه سازی کامپیوتری-ارشد فیزیک پزشکی

Initiates file downloadسیستم های تصویر برداری پزشکی -ارشد فیزیک پزشکی

Initiates file downloadفیزیک پزشکی-دکتری عمومی

Initiates file downloadفیزیک پرتوها-تکنولوژی پرتوشناسی

Initiates file downloadفیزیک اختصاصی 1-مهندسی بهداشت حرفه ای

 

نیمسال  اول 96-95

Initiates file downloadفیزیک پزشکی- دکتری عمومی

Initiates file downloadMRI-ارشد فیزیک پزشکی

Initiates file downloadرادیوتراپی 2 - ارشد فیزیک پزشکی

Initiates file downloadMRI-تکنولوژی پرتوشناسی

Initiates file downloadفیزیک اختصاصی 2 

نیمسال  دوم 95-94

Initiates file downloadبرنامه کارآموزی سونوگرافی دکتر وفایی شاهی دانشجویان رادیولوژی ترم 8 نیمسال دوم 95-94

Initiates file downloadبرنامه کارآموزی سونوگرافی بیمارستان صدوقی دانشجویان رادیولوژی ترم 8 نیمسال دوم 95-94

مبانی فیزیکی تصویربرداری پزشکی- تخصص رادیولوژی دهان فک و صورت

Initiates file downloadرادیوتراپی 1 -ارشد فیزیک پزشکی

Initiates file download رادیوتراپی 2- ارشد فیزیک پزشکی 

Initiates file download MRI- ارشد فیزیک پزشکی

Initiates file download IMAGING-ارشد فیزیک پزشکی

Initiates file downloadفیزیک پرتوها- تکنولوژی پرتوشناسی

Initiates file downloadفیزیک اختصاصی 1- مهندسی بهداشت حرفه ای

بهداشت پرتوها- مهندسی بهداشت حرفه ای

 

Initiates file downloadلاگ بوک کارآموزی دانشجویان رادیولوژی ترم 8 سی تی اسکن نیمسال  دوم 95-94

Initiates file downloadلاگ بوک کارآموزی دانشجویان رادیولوژی ترم 8 سونوگرافی نیمسال  دوم 95-94

Initiates file downloadلاگ بوک کارآموزی دانشجویان رادیولوژی ترم 8 ام آر آی  نیمسال دوم 95-94

برنامه  موقت کارآموزی دانشجویان رادیولوژی- نیمسال دوم 95-94

Initiates file downloadکارآموزی تخصصی

Initiates file download کارآموزی یک

Initiates file downloadکارآموزی سه

Initiates file downloadبرنامه موقت کارآموزی دانشجویان رادیولوژی ترم 8

نیمسال  اول 95-94

Initiates file downloadلاگ بوک کارآموزی دانشجویان رادیولوژی ترم 7 سی تی اسکن نیمسال اول 95-94

Initiates file downloadلاگ بوک کارآموزی دانشجویان رادیولوژی ترم 7 سونوگرافی نیمسال اول 95-94

Initiates file downloadلاگ بوک کارآموزی دانشجویان رادیولوژی ترم 7 ام آر آی  نیمسال اول 95-94

Initiates file downloadلاگ بوک کارآموزی دانشجویان رادیولوژی ترم 5 نیمسال اول 95-94

Initiates file downloadلاگ بوک کارآموزی دانشجویان رادیولوژی ترم 3 نیمسال اول 95-94

Initiates file downloadفیزیک پزشکی- پزشکی عمومی

Initiates file downloadرادیوتراپی 1- ارشد فیزیک پزشکی

Initiates file downloadMRI- ارشد فیزیک پزشکی

Initiates file downloadرادیوتراپی 2- ارشد فیزیک پزشکی(بین الملل)

Initiates file downloadImaging- ارشد فیزیک پزشکی(بین الملل)

Initiates file downloadMRI- کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی

Initiates file downloadفیزیک اختصاصی2- کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ای

Initiates file downloadبرنامه کارآموزی دانشجویان رادیولوژی-ترم 3

Initiates file downloadبرنامه کارآموزی دانشجویان رادیولوژی-ترم 5

Initiates file downloadبرنامه کارآموزی دانشجویان رادیولوژی-ترم 7

نیمسال  دوم 94-93

 برنامه کارآموزی دانشجویان رادیولوژی-ترم2

برنامه کارآموزی دانشجویان رادیولوژی-ترم 4

برنامه کارآموزی دانشجویان رادیولوژی-ترم 6

برنامه کارآموزی دانشجویان رادیولوژی-ترم8 

Initiates file downloadفیزیک رادیوتراپی 1- ارشد فیزیک پزشکی

Initiates file downloadImaging-ارشد فیزیک پزشکی

Initiates file downloadفیزیک پرتوها-رادیولوژی

Initiates file downloadفیزیک پزشکی-پزشکی عمومی(پردیس بین الملل)

Initiates file downloadفیزیک اختصاصی 1- مهندسی بهداشت حرفه ای(پیوسته)

Initiates file downloadفیزیک اختصاصی- مهندسی بهداشت حرفه ای(ناپیوسته)

نمرات میان ترم

Initiates file downloadMRI- تکنولوژی پرتوشناسی

Initiates file downloadفیزیک اختصاصی2- پیوسته بهداشت حرفه ای

Initiates file downloadفیزیک اختصاصی- نا پیوسته بهداشت حرفه ای

نیمسال اول 94-93

Initiates file downloadبرنامه کارآموزی دانشجویان رادیولوژی-ترم3

Initiates file downloadبرنامه کارآموزی دانشجویان رادیولوژی-ترم 5

Initiates file downloadبرنامه کارآموزی دانشجویان رادیولوژی-ترم7 

Initiates file downloadفیزیک رادیوتراپی 2- ارشد فیزیک پزشکی

Initiates file downloadMRI- ارشد فیزیک پزشکی

Initiates file downloadفیزیک پزشکی-پزشکی عمومی(مشترک با دکتر چاپاریان و دکتر پرچ)

Initiates file downloadMRI- تکنولوژی پرتوشناسی

Initiates file downloadفیزیک اختصاصی 2- مهندسی بهداشت حرفه ای(پیوسته)

Initiates file downloadفیزیک اختصاصی - مهندسی بهداشت حرفه ای( نا پیوسته)

نیمسال دوم93-92

فیزیک رادیوتراپی 1- ارشد فیزیک پزشکی

Imaging  -ارشد فیزیک پزشکی(مشترک با دکتر چاپاریان)

فیزیک پزشکی-پزشکی عمومی(بین الملل)

بیو فیزیک-بهداشت(پیوسته)

بیو فیزیک-بهداشت(نا پیوسته)

فیزیک حیاتی-علوم آزمایشگاهی(پیوسته)

فیزیک حیاتی-علوم آزمایشگاهی(نا پیوسته)

نیمسال اول 93-92

فیزیک اتمی و هسته ای-ارشد فیزیک پزشکی(مشترک با دکتر پرچ)

MRI-رادیولوژی

بیوفیزیک-بهداشت عمومی

فیزیک اختصاصی2- مهندسی بهداشت حرفه ای(پیوسته)

فیزیک اختصاصی-مهندسی بهداشت حرفه ای(ناپیوسته)

فیزیک هوشبری-هوشبری

فیزیک پزشکی-پزشکی عمومی(مشترک با دکتر بوذرجمهری و دکتر چاپاریان)

فیزیک التراسوند-رزیدنت رادیولوژی(مشترک با دکتر پرچ)

 

نیمسال دوم 96-95

فیزیک داروسازی-داروسازی

فیزیک داروسازی-داروسازی بین الملل

لیزر و کاربرد های آن در پزشکی  ارشد فیزیک پزشکی

اصول آشکارسازی و دزیمتری پرتوها  ارشد فیزیک پزشکی

 اطمینان از کیفیت و کنترل کیفی در دستگاههای رادیولوژی-ترم 6

اطمینان از کیفیت و کنترل کیفی در دستگاههای رادیولوژی-ترم 8

نیمسال اول 96-95

Initiates file downloadپرتو شناسی تشخیصی  - رادیولوژی

Initiates file downloadپرتو شناسی تشخیصی ارشد فیزیک پزشکی

 

نیمسال دوم 95-94

 Initiates file downloadفیزیک در داروسازی - داروسازی

Initiates file downloadبیوفیزیک  - بهداشت عمومی

Initiates file downloadفیزیک حیاتی  - علوم آزمایشگاهی

Initiates file downloadبیوفیزیک  - علوم آزمایشگاهی

 

ترم بندی واحدهای كارشناسي ارشد فیزیک پزشکی

ترم اول (دانشجویان با پایه فيزيك)

کد درس

واحد

نام درس

نوع درس

53591003

2

آمار زیستی

جبراني اختیاری

53591005

2

روش تحقيق در علوم زیستی

جبراني اختیاری

53591007

1

آناتومي

جبراني اختیاری

53591007

2

فيزيولوژي

جبراني اختیاری

53591008

2

بیولوژی عمومی

جبراني اختیاری

53591009

2

فيزيك پرتو شناسي تشخيصي

جبراني اختیاری

53591010

2

فیزیک اتمی و هسته ای

جبراني اختیاری

53591011

1

سيستم هاي اطلاع رساني پزشكي

جبراني اختیاری

53591031

2

اصول فيزيكي دستگاههاي علوم آزمايشگاهي

اختصاصی اجباری

ترم اول (دانشجویان با پایه راديولوژي)

کد درس

واحد

نام درس

نوع درس

53591002

3

ریاضی

جبراني اختیاری

53591003

2

آمار زیستی

جبراني اختیاری

53591005

2

روش تحقيق در علوم زیستی

جبراني اختیاری

53591009

2

فيزيك پرتو شناسي تشخيصي

جبراني اختیاری

53591010

2

فیزیک اتمی و هسته ای

جبراني اختیاری

53591011

1

سيستم هاي اطلاع رساني پزشكي

جبراني اختیاری

53591031

2

اصول فيزيكي دستگاههاي علوم آزمايشگاهي

اختصاصی اجباری

 

 

 

 

ترم دوم(کلیه دانشجویان)

کد درس

واحد

نام درس

نوع درس

53591035

3

اصول مقدماتی پردازش داده ها و شبیه سازی کامپیوتری

جبراني اختیاری

53591038

1

لیزر و کاربرد آنها در پزشکی

اختصاصی اجباری

53591012

2

اصول آشكارسازي و دوزيمتري پرتوها

اختصاصی اجباری

53591013

2

سيستمهاي تصويربرداري در پزشكي

اختصاصی اجباری

53591014

2

راديوبيولوژي

اختصاصی اجباری

53591016

2

فیزیک پزشكي هسته اي

اختصاصی اجباری

53591017

2

فيزيك راديوتراپي 1

اختصاصی اجباری

53591020

2

زبان انگليسي تخصصي

اختصاصی اجباری

ترم سوم (کلیه دانشجویان)

کد درس

واحد

نام درس

نوع درس

53591015

2

حفاظت و بهداشت پرتوهاي يونيزان

اختصاصی اجباری

53591018

5/1

روشهای تصوير برداري با  MR

اختصاصی اجباری

53591021

2

سمينار

اختصاصی اجباری

53591025

2

فيزيك راديوتراپي 2

اختصاصی اختیاری

53591019

5/1

امواج فراصوت و كاربرد آنها در پزشكي

اختصاصی اجباری

53591034

2

پردازش تصاوير ديجيتال پزشكي

اختصاصی اختیاری

 

 

 

 

 

 

 

 

ترم چهارم(کلیه دانشجویان)

کد درس

واحد

نام درس

نوع درس

53591022

6

پایان نامه

اختصاصی اجباری