اسامی دانشجویان نمونه کشوری دانشکده بهداشت

سال

نام ونام خانوادگی

مقطع و رشته تحصیلی

1386

بنت الهدی آقا دوست

کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

1387

داوود حسین شاهی

کارشناسی بهداشت محیط

1387

نیلوفر دامیار

کارشناسی بهداشت حرفه ای

1388

دامون کتابی

کارشناسی بهداشت حرفه ای

1389

داوود حسین شاهی

کارشناسی ارشد بهداشت محیط

1390

شکوه فاضل پور

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

1390

راضیه ذوالقدر

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

1390

مهدیه ممیزی

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

1391

دامون کتابی

کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای

1391

حسن شهبازی

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

1392

خاطره خانجانخانی

کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

1392

محبوبه دهواری

کارشناسی ارشد بهداشت محیط

1392

رضاعلی فلاح زاده

کارشناسی ارشد بهداشت محیط

1394

زهرا درخشان

دانشجوی دکترای بهداشت محیط

1395

رضاعلی فلاح زاده

کارشناسی ارشد بهداشت محیط

 

آئین نامه انتخاب دانشجوی نمونه