بیمارستان شهید دکتر رهنمون

 

نام و نام خانوادگی :دکتر علیرضا اسماعیلی

شماره داخلی:-2376-2377-2444

مسیر دستیابی :اورژانس کلانتری

 شرح رئیس بخش اورژانس :

1-    تدوین برنامه ماهانه بخش ، درمانگاه ،برنامه کشیک ماهانه اعضاء هیئت علمی  جلسات درون بخش ، کنفرانسها و ...

2-    تدوین برنامه های آموزشی ، پژوهشی ، اجرائی ، هر یک از اعضاء بخش

3-    نظارت بر فعالیتهای مدیر برنامه های کارورزی و دستیاری و مسئول درمانگاه.

5-    اداره پژوهشهای بخش بر اساس الویت های کشوری ، دانشگاهی ، گروهی ، بیمارستانی.

6-    شرکت در جلسات بیمارستان ، دانشکده ، دانشگاه ، برای ارائه نقطه نظرات بخش.

7-    تعیین نیازهای پرسنلی ، مالی ، تجهیزاتی ، دارویی ، .... بخش و ارائه آن به مسئولین ذیربط

8-    تشکیل شورای بخش و گروه هر ماه جهت استفاده از نظریات همکاران و ارائه صورت جلسه به معاون آموزشی بیمارستان.

10- انجام ارزشیابی های متناوب از آموزش گیرندگان (دستیار کارورز) در مورد بخش و هر یک از اعضاء هیئت علمی حداقل سالانه 2 بار و اعلام نتایج به معاون آموزشی بیمارستان.

11- ثبت و تجزیه و تحلیل ماهیانه کلیه فعالیتهای آموزشی اعضاء هیئت علمی (حضور در بیمارستان، حضور در درمانگاه ، حضور در راند....) و اعلام آن به اعضاء هیئت علمی در پایان هر ماه.

12- اعلام برنامه توسعه بخش و برنامه های جدید بخش در پایان هر سال به گروه ، بیمارستان ، دانشکده.

13- ثبت کلیه فعالیتهای پژوهشی اعضاء هیئت علمی و تجزیه و تحلیل آن حداقل دو بار در سال و ارائه نتایج آن به معاون آموزشی بیمارستان.

14- تکمیل اطلاعات مربوط به ترفیع سالانه اعضاء هیئت علمی در پایان هر سال و ارسال آن به معاونت آموزشی بیمارستان و ...

 

 

نام و نام خانوادگی : رضا قادریان

شماره داخلی:-2376-2377-2444

مسیر دستیابی :اورژانس کلانتری

شرح وظایف پرستار بخش اورژانس
1. ارزیابی سریع اولیه از نظر شرایط تهدیدکننده حیات در مددجویان با وضعیت بحرانی با آسیب دیده
2. ارزیابی سیستماتیک وسریع(ثانویه)بیماران از سر تا پا برای شناسایی کلیه آسیبهای احتمالی
3. ثبت موارد ارزیابی شده با توجه به مشکل اساسی بیمار
4. برآوردن نیازهای فوری مددجو
5. قرزار دادن بیمار در یکی از رده های طبقه بندی فوریتی و اعلام کد در صورت نیاز
6. بررسی مجدد و متناوب بیماران
7. تکمیل فرم بررسی تریاژ
8. برقراری ارتباط مناسی و موثر با خانواده مددجویان در اتاق انتظار و اطلاع وضعیت مددجویان به آنها
9. اطلاع به پزشک جهت ویزیت مددجو
10. راهنمایی وانتقال بیماران به اورژانس در صورت نیاز به بستری

1. اطمینان از عملکرد صحیح وسایل و تجهیزات اتاق
CPR
2. اطمینان از کفایت داروها و سرم های اتاق
CPR
3. تحیل سربع و بدو ن و قفه بیمار بحرانی و بدحال
4. بررسی راه هوائی بیمار و اطمینان از برقراری راه هوائی مناسب
5. بررسی نبض محیطی
6. بررسی سطح هوشیاری بیمار
7. انجام اقدامات مقدماتی احیاء
8. انجام اقدامات پیشرفته احیاء شامل:برقراری راه هوائی مناسب,لوله گذاری در صورت عدم حضور پزشک,
D.C, شوک و...
9. گرفتن نمونه خون شریانی
10. مانیتورینگ قلبی و تشخیص دیس ریتمی های خطرناک و انجام اقدامات لازم جهت رفع آنها
11. مانیتورینگ تخصصی بیمار و انجام پالس اکسی متری وتشخیص مشکلات تنفسی خطرناک و انجام اقدامات لازم جهت رفع آنها
12. اکسیژن تراپی به روش های غیر تهاجمی(بکارگیری انواع ماسک و کانولاها)
13. ساکشن کردن مددجو(دهانی,بینی حلقی,اندوتراکئال و تراکئوستومی)
14. ست کردن واتصال بیمار به دستگاه تهویه مکانیکی
15. فلبو تومی درمانی با تجویز پزشک
16. گرفتن
EKG12, 15 و18 لید
17. اندازه گیری قندخون مددجو با استفاده از دستگاه گلکومتر
18. برقراری راه وریدی از طریق ورید ژگولار خارجی,داخلی و ورید ساب کلاوین و...
19. ثبت گزارش و عملکرد تیم احیاء

1. تحویل بیمار از پرستار تریاژ یا پرستارCPR
2. برقراری ارتباط مناسب و موثر با بیمار و همراهان وی
3. کنترل وضعیت تنفس,قلب و عروق و هوشیاری و ... بیمار
4. ثبت موارد غیر عادی نظیر نابینائی یا کم کم بینائی از یک چشم یا هردم چشم-ناشنوائی-اختلال اخلاقی و... در پرونده بیمار
5. کنترل موارد حساسیت های دارویی یا صرف دارو های خاص و ثبت در پرونده
6. کنترل وثبت بیماری گذشته
7. کنترل وثبت موارد مربوط به آزار واذیت کودکان-زنان-سالمندان و معلولین ذهنی و گزارش به مقام مسئول در بیمارستان
8. کنترل عملکرد و تعداد مناسب تجهیزات مورد استفاده در بخش در هر شیفت
9. هماهنگی با واحد های مختلف جهت انجام اقدامات کلینیکی و پاراکلینیکی
10. گرفتن نمونه خون شریانی
11. مانیتورینگ قلبی و تشخیص دیس ریتمی های خطرناک و انجام اقدامات لازم جهت رفع آنها
12. مانیتورینگ تنفسی بیمار و انجام پالس اکسی متری وتشخیص مشکلات تنفسی خطرناک و انجام اقدامات لازم جهت رفع آنها
13. اکسیژن تراپی به روش های غیر تهاجمی(بکارگیری انواع ماسک و کانولاها)
14. بکارگیری دستگاه تهویه مکانیکی
15. ساکشن کردن مددجو(دهانی,بینی حلقی,اندوتراکئال و تراکئوستومی)
16. فلبو تومی درمانی با تجویز پزشک
17. گرفتن
EKG12, 15 و18 لید
18. اندازه گیری قندخون مددجو با استفاده از دستگاه گلکومتر
19. برقراری راه وریدی از طریق ورید ژگولار خارجی
20. اندازه گیری
CVP
21. بکارگیری نبولایزر
22. انجام
CPRپیشرفته(بکارگیر ی دستگاه فیبریلاتور-لوله گذاری و ...)
23. گذاشتن پیس میکر موقت خارجی
24. اندازه گیری فشارخون شریانی به روش تهاجمی
25. کنترل و مراقبت از
EVD (کاتتر داخلی بطن مغز)
26. اندازه گیری فشار داخل مغزی
27. گذاشتن
NGTو OGT
28. گارواژ ولاواژ معده
29. بکارگیری دستگاه همودیالیز و انجام همودیالیز در موارد اورژانس
30. انجام دیالیز صفاقی در صورت نیاز
31. اجرای پروتکل انفوزیون ترمبولیتک(استرپتوکیناز
TPA, و...),مخدرو سداتیوبا تجویزپزشک
32.اجرای پروتکل بحران در بخش اورژانس

1. لاواژ معده
2. دادن داروهای آنتی دوت برطبق دستور پزشک
3. درمان تشنج بیمار برحسب دستور پزشک
4. اندازه گیری گازهای خون شریانی و
ph
5. دادن شارکول فعال یا مسهل
6. بررسی بیماری های همراه
7. سم زدایی فوری بر حسب نوع مسمومیت (استنشاقی,پوستی,خوراکی و غیره)
8. کنترل اختلالات دمای بدن(هیپوترمی, هیپرترمی)

 

فعالیت بخش

الف) اقدامات تشخیص و درمان کلیه بیماران ضربه سر (تصادفی، سقوط، نزاع

ب) اقدامات تشخیص و درمان کلیه بیماران که دچار تروما به شکم قفسه سینه شده اند و وجود پزشک مقیم جراح در اورژانس

ج) اقدامات تشخیص و درمان بیماران که دچار تروما به اندام شده اند و نیاز به اقدامات درمان ارتوپدی دارد با وجود رادیولوژی در اورژانس و آتل گیری در بخش اورژانس

ب) اقدامات درمانی جهت انواع بیماریها و بستری در سایر بخش های بستری و ویژه و در صورت نبود تخت اعزام به سایر مراکز با هماهنگی ستاد اورژانسها

 

 

تماس با بخش اورژانس

6260001-2444

6260001-2376