بیمارستان شهید دکتر

رئيس بخش

نام و نام خانوادگی : دكتر نویده محبعلی

متخصص جراحي اعصاب و ستون فقرات

شماره داخلی:2381-2382

مسیر دستیابی :ساختمان اصلی -طبقه اول بخش جراحی اعصاب

 

 

نام و نام خانوادگی : سید ضیاء حسینی ندنی

سرپرستار بخش

شماره داخلی:2381-2382

مسیر دستیابی :ساختمان اصلی -طبقه اول بخش جراحی اعصاب

شرح وظایف مسئول بخش
الف جمع آوري اطلاعات و برنامه ريزي :
1-بررسي وضعيت موجود در واحد تحت نظارت بمنظور تعيين مشكلات مرتبط با ارائه خدمات و كيفيت مراقبت
-2تعيين خط مشي جهت واحد مربوطه در راستاي اهداف كلي
3-برنامه ريزي در جهت اجراي استانداردهاي مراقبتي
4-تنظيم برنامه كار كاركنان تحت نظارت در شيفت هاي مختلف
5-تعيين وظايف كاركنان تحت نظارت ( تقسيم كار )
6-برنامه ريزي جهت ثبت و ارائه گزارش كامل از وضعيت هر بيمار / مددجو در هر شيفت بر بالين بيمار
7 -برنامه ريزي جهت آگاه سازي كاركنان پرستاري جديدالورود به مقررات اداري ، استانداردهاي مراقبتي و شناخت كامل نسبت به واحد از نظر محيط فيزيكي ، وسايل تجهيزات و آشنايي با ساير قسمت هاي مركز
8-برنامه ريزي جهت آموزش به مددجويان / بيماران ، خانواده و ... ( مراقبت از خود و توانبخشي) و ...
9-پيش بيني نيازهاي واحد مربوطه از نظر امكانات ، تجهيزات موجود و لوازم مصرفي و پيگيري جهت تامين آن
-10 برنامه ريزي جهت تحويل و تحول تجهيزات واحد مربوطه در هر شيفت كاري
-11 برنامه ريزي جهت كنترل عملكرد تجهيزات مورد استفاده در بخش در هر شيفت
ب ) سازماندهي :
12- تشكيل جلسات گروهي و جلب مشاركت كاركنان در جهت حل مشكلات واحد مربوطه ( كاركنان ، مددجويان / بيماران ) و ...  
13 -توجه به نيازهاي كاركنان ، ايجاد انگيزه جهت افزايش رضايت شغلي
14-برقراري حسن تفاهم بين كاركنان واحد مربوطه و ساير واحدها
15-انجام مراقبت هاي پرستاري در مواقع اورژانس
16-ايجاد هماهنگي و همكاري بين كادر پرستاري و ساير واحدها
17-شركت در جلسات مديران و ارائه نيازهاي كاركنان ، مددجويان / بيماران و پيشنهاد جهت بهبود وضعيت
18-همراهي با پزشك به هنگام ويزيت بيماران و ارائه گزارش لازم
19-ثبت و گزارش كليه امور واحدهاي مربوطه به مسئولين ذي ربط ( شامل : درخواست ها ، وقايع غيرمترقبه حوادث ، كمبودها و نقايص ، نيازها ) و ...  
20-مشاركت و همكاري در برنامه هاي آموزش ضمن خدمت ، بازآموزي و ... كاركنان
21-مشاركت و همكاري در آموزش دانشجويان پرستاري و ساير كارآموزان در واحد مربوطه
22-مشاركت و همكاري در پژوهش ها و تحقيقات كاربردي پرستاري
برپايي كنفرانس هاي داخلي جهت افزايش سطح دانش و مهارت حرفه اي پرستاران
ج ) هدايت و رهبري : كنترل هدايت و ارزشيابي
-23 كنترل حضور و غياب پرسنل تحت سرپرستي
-24 تكميل فرم ارزشيابي مصوبه كاركنان جهت پرسنل تحت سرپرستي
25-ارزشيابي مستمر خدمات ارائه شده توسط كادر تحت سرپرستي از طريق : بررسي رضايتمندي مددجويان ، همكاران با ابزار مناسب ( مشاهده ، چك ليست و ... )
26-نظارت و ارزشيابي مستمر بر رعايت معيارهاي رفتار شغلي و اخلاقي كاركنان و انطباق امور پزشكي با موازين شرع مقدس ارزشيابي اثربخشي آموزش هاي داده شده به كاركنان ، مددجويان / بيماران ، خانواده و دانشجويان ...
27-كنترل و پيگيري ثبت و اجراي دستورات پزشك و نظارت بر اجراي آن
28-مشاركت و همكاري با كميته هاي بيماران بنا بر صلاحديد سرپرست مربوطه
 
-29 نظارت بر حسن اجراي تعرفه هاي پرستاري
30-نظارت مستمر بر اقدامات ضروري بمنظور پيشگيري از عفونت ها
31-همراهي و ارائه گزارش دقيق هنگام بازديد مسئولين مافوق
32-نظارت بر حسن اجراي كليه خدمات پرستاري در واحد مربوطه

 

فعالیت بخش :

بخش جراحی اعصاب بیمارستان شهید رهنمون به عنوان تنها مرکز جراحی اعصاب استان یزد بوده که سالانه پذیرای تعداد زیادی از بیماران ترومایی اعم از ضربه مغزی، خونریزی مغزی، آسیب به ستون فقرات کمر و گردن، بیماران دارای دیسک کمر و گردن، تومور مغزی و ستون فقرات که شامل عمل جراحی می‌باشند، بستری می‌شوند ICU استان است که در خدمت بیماران تصادفی، ضربه مغزی و جراحی‌های ماژور و ... می‌باشد.

 

تماس با بخش

6260001-2381

6260001-2382

 

پزشکان بخش

دکتر سید مهدی طاهری

دکتر حمید حبوباتی

دکتر علیرضا پور اغنیایی

دکتر محمد حسین پناه به خدا