بیمارستان شهید دکتر رهنمون

نام و نام خانوادگی : دکتر محمد حسین جراح زاده

متخصص هوشبری

شماره داخلی:2415-2416

مسیر دستیابی :ساختمان اصلی -طبقه همکف بخش ICUاعصاب

 


نام و نام خانوادگی : فرزاد قانعی

سرپرستار بخش

شماره داخلی:2415-2416

مسیر دستیابی :ساختمان اصلی -طبقه همکف بخش ICUاعصاب 

 

 جمع آوری اطلاعات و برنامه ریزی                      :

1- بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت        

2- تعیین خط مشی جهت واحد مربوطه در راسای اهداف کلی سازمان 

3- برنامه ریزی در جهت اجرای استانداردهای مراقبتی 

4- تنظیم برنامه کار کارکنان تحت نظارت در شیفت های مختلف 

5- تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت (تقسیم کار) 

6- برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار/مددجو در هر شیفت بر بالین بیمار 

7- برنامه ریزی جهت آگاه سازی کارکنان جدید الورود به مقررات اداری ، استاندارهای مراقبتی و شناخت کامل نسبت به واحد از نظر محیط فیزیکی ، وسایل وتجهیزات و آشنایی با سایر قسمت های مرکز 

8- برنامه ریزی جهت ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده توسط کادر تحت سرپرستی

9 پیش بینی نیازهای واحد مربوطه از نظر امکانات ، تجهیزات موجود و لوازم مصرفی و پیگیری جهت تامین آن

 

     برنامه ریزی جهت تحویل و تحول تجهیزات واحد مربوطه در هر شیفت کاری

11- برنامه ریزی جهت کنترل عملکرد تجهیزات مورد استفاده در بخش در هر شیفت 

ب : سازماندهی: 

12- تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکلات واحد مربوطه (کارکنان ، مددجویان / بیماران و...) 

13- توجه به نیازهای کارکنان و ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی 

14- برقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطه و سایر واحدها

15- انجام مراقبت های پرستاری در مواقع اورژانس 

16- ایجاد هماهنگی و همکاری بین کادر پرستاری و سایر واحدها 

17- شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان، مددجویان / بیماران جهت بهبود وضعیت 

18- همراهی با پزشک به هنگام ویزیت بیماران و ارائه گزارش لازم

19- ثبت و گزارش کلیه امور واحدهای مربوطه به مسئولین ذی ربط (شامل : درخواست ها، وقایع غیرمترقبه حوادث ، کمبود و نقایص ، نیازهاو...) 

20 مشارکت و همکاری در برنامه های آموزش ضمن خدمت ، بازآموزی و... کارکنان 

21- مشارکت و همکاری در آموزش دانشجویان پرستاری و سایر کارآموزان در واحد مربوطه

22- مشارکت و همکاری در پژوهش ها و تحقیقات کاربردی پرستاری 

23- برپایی کنفرانس های داخلی جهت افرایش سطح دانش و مهارت حرفه ای پرستاران

ج هدایت و رهبری : کنترل هدایت و ارزشیابی

 24- کنترل حضور و غیاب پرسنل تحت سرپرستی

25- تکمیل فرم ارزشیابی کارکنان جهت پرسنل تحت سرپرستی

26- ارزشیابی مستمر خدمات ارائه شده توسط کادر تحت سرپرستی از طریق : بررسی رضایت مندی مددجویان ، بیماران ، همکاران با ابزار مناسب (مشاهده ، چک لیست و...)

27- نظارت و ارزشیابی مستمر بر عایت معیارهای رفتار شغلی و اخلاقی کارکنان و انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس

28- ارزشیابی اثر بخشی آموزش های داده شده به کارکنان ، مددجویان ، خانواده و دانشجویان

29- کنترل و پی گیری ثبت و اجرای دستورات پزشک و نظارت اجرای آن

30- مشارکت و همکاری با کمیته های بیمارستان بنابه صلاحدید سرپرست مربوطه 

31- نظارت بر حسن اجرای تعرفه های پرستاری 

32- نظارت مستمر بر اقدامات ضروری به منظور پیشگیری از عفونت ها

33- همکاری وهمراهی و ارائه گزارش هنگام بازدید مسئولین مافوق و گروه های بازرسی

34- نظارت بر حسن اجرای کلیه خدمات پرستاری در واحد مربوطه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این بخش با بهترین امکانات و تجهیزات مدرن و به روز، جزء بهترین بخش‌های استان است که در خدمت بیماران تصادفی، ضربه مغزی و جراحی‌های ماژور و ... می‌باشد.

ادمیت و بستری بیماران بدحال و مولتیپل تروما

مراقبت از بیمارانی که به ونتیلاتور وصل می باشند

اجرای CPR و اصول احیا (اولیه و پیشرفته) در بیماران پذیرفته شده

مراقبت از بیماران نخاعی و شکستگی مهره ها (گردنی یا کمری)

کنترل درد در ای سی یو

مراقبت از دهان و دهانشویه بیماران NPO و کما

مراقبت از تغذیه بیماران کوما و اوصل NG TUBE FEEDING

آموزش به همراهان جهت ترخیص و مراقبت از بیمار در منزل