بیمارستان شهید دکتر رهنمون

نام و نام خانوادگی : رویا حمایتی

فوق تخصص نفرولوژی

شماره داخلی:2290-2291

مسیر دستیابی : جنب واحد اداری بخش دیالیز

 

نام و نام خانوادگی : سمیه دست آموز

سرپرستار بخش

شماره داخلی:2290-2291

مسیر دستیابی : جنب واحد اداری بخش دیالیز

شرح وظایف مسئول بخش دیالیز

 

1-برنامه ریزی جهت برنامه کاری بخش ( انتخاب و آموزش نیروی انسانی )

 

2-برنامه ریزی جهت نوبت دهی به بیماران ( نحوه پذیرش ، چیدمان بخش و آموزش و ....)

3-شرکت در کلاسهای آموزشی و افزایش دانش و ارتقاء معلومات

4-بررسی امکانات و تجهیزات موجود در بخش از نظر سالم بودن

5-برنامه ریزی جهت کنترل عفونت در بخش دیالیز

6-هماهنگی و تغییر شکل ظاهری بخش جهت بهبود روحیه بیمار و همکاران

7-ارسال آمار بخش به دفتر پرستاری و بخش آمار و مدارک پزشکی

8-آموزش تغذیه ای به بیماران   

شرح وظایف پرستار بخش دیالیز

1-هماهنگی با مسئول بخش در خصوص برنامه کاری ، مرخصی ها و غیره

2-شرکت در کلاسهای آموزشی 

3-انجام ماموریتهای اداری و درمانی محوله

4-افزایش معلومات و دانش پرستاری جهت درمان بهتر بیماران

5-فراگیری آموزش لازم و کافی در خصوص کار با ماشین همو دیالیز 

6-اقدامات مربوط به ماشین همو دیالیز شامل : نوع صافی ، پرایم ، طول مدت دیالیز ، میزان جریان خون ، میزان جریان محلول و تعیین میزان اولترافیلتراسیون

7-آموزش به بیمار

8-اقدامات مربوط به بیمار شامل : کنترل علائم حیاتی ، وزن خشک ، اضافه وزن ، دسترسی عروقی ، مقادیر آزمایشگاهی ، هپارینیزاسیون و آموزش به بیمار

9-داشتن مهارت کافی در برخورد با عوارض حین دیالیز

10-کنترل فشارخون بیمار به صورت ویژه و دقیق

11-ارزیابی وزن بیمار 

12- داشتن مهارت کافی در بررسی مقادیر آزمایشگاهی یاقت شده در خون و ادرار بیمار 

    13- افزایش دانش در زمینه اقدامات و مراقبت های لازم در برخورد با Access  ها

 

.

 


فعالیت بخش :

انجام دیالیز بیماران مزمن روزانه55 نفر

 انجام دیالیز بیماران بیماران حاد و مهمان 5 نفر

جمع کل 60 نفر روزانه ماهانه آزمایشات روتین برای هربیمار وشش ماه یکبار انتیزن آنها کنترل می شود 

مدت دیالیز بیماران : در دیالیز حاد : زمان دیالیز 2 ساعت میباشد (جهت پیشگیری از سندرم عدم تعادل) پس از اولین جلسه دیالیز بیمار مجدداً مورد ارزیابی قرار میگیرد .طول مدت جلسه دوم دیالیز  معمولاً مورد ارزیابی قرار می گیرد . طول مدت جلسه دوم دیالیز معمولاً ساعت می باشد و به تدریج زمان زمان در جلسات افزایش مییابد. در دیالیز مزمن : زمان دیالیز 4 ساعت میباشد که با توجه به وضعیت بیمار و علائم همراه وی نیز میتواند به کمتر یا بیشتر تغییر یابد .

آموزش به بیماران دیالیزیبیمار باید در مورد تغذیه ، محدودیت ها و انواع غذاهای مصرفی در چهار چوب سلیقه ، معلومات ، سنن خانوادگی و نحوه تغذیه و عناصر موجود در داخل مواد غذایی ،باید ها و نبایدها و مصرف مایعات با زبان ساده و در حد اطلاعات خود آموزش ببیند و این نیازها ی غذایی باید به گونه ای باشد که ضمن رفع نیازهای بدن موجب افزایش تجمع مواد سمی در بدن نشود .

بیمار باید در مورد داروهای مصرفی ، زمان و نحوه مصرف ،عوارض و نحوه اثر آنها در حد معلومات خود آموزش ببیند تا ضمن مصرف دقیق ، نتیجه و عوارض آن را به تیم درمانی انتقال دهد .

تماس با بخش

6260001-2288

6260001-2290-2289

                                            

تماس با بخش

دکتر سعید مزیدی

دکتر رضا فلاح

دکتر حمید مروی نام

دکتر محمد حسین مقصودیان

دکتر فهیمه سادات کشاورزی

دکتر محمد پور شمسی