اهداف كلي :

 

  X        تشكيل ساختار و سيستم ارزشيابي مستمر در دانشكده ها و گروههاي آموزشي

X        نظارت بر عملكرد سيستم ارزشيابي دانشكده ها

X        تهیه فرمهاي ارزشيابي متناسب با فعالیت های آموزشی دانشکده ها با همکاری کمیته ارز شیابی دانشکده ها

X        تجزيه و تحليل علمي نتایج ارزشیابی اعضای هیات علمی

X        انعكاس نتايج استخراج شده ارزشيابي به مراجع ذيصلاح در صورت نياز

X        تدوین و بازنگری شرح وظایف اعضای هیات علمی آموزشي به تفكيك گروههاي آموزشي

X        امکان سنجی انجام ارزشیابی اعضای هیات علمی توسط تمامی منابع نظردهنده (دانشجو ، معاون آموزشی ،مدیرگروه ، همكار هیات علمی ،پرسنل و خود ارزيابي) به روش الکترونیکی

 

اهداف كوتاه مدت :

 

X       اصلاح و بازنگری فرمهاي نظرسنجي از دانشجو ، معاون آموزشی ،مدیرگروه ، همكار هیات علمی ،پرسنل و خود ارزيابي به تفکیک دانشکده ها

X        تشكيل كميته ارزشيابي و تدوين شاخصهاي ارزشيابي در حيطه هاي مختلف فرآيند آموزشي.     

X        تثبيت نظام ارزشيابي اعضای هیات علمی درفرآيندهاي جاري دانشگاه و دانشکده ها

X        استفاده از نرم افزار ارزشیابی اعضای هیات علمی جهت اجرای ارزشیابی الکترونیکی

X        رفع نواقص و ایرادات نرم افزار ارزشیابی اعضای هیات علمی

X        اجرای ارزشیابی کیفیت آموزشی اعضای هیات علمی به روش الکترونیکی توسط دانشجویان ترمی

X        تهیه پمفلت جهت آشنایی اساتید و دانشجویان با واحد و فرایند های ارزشیابی

X        ارتباط مستمر با مسوولین کمیته ارزشیابی دانشکده ها

X        طراحی بانک اطلاعاتی در زمینه نتایج ارزشیابی اعضای هیات علمی

X        همكاري با کمیته های ارزشیابی دانشکده ها براي فعال كردن هر چه بيشتر روندهاي ارزشيابي

 

 

اهداف ميان مدت:

 

X        تجزيه و تحليل داده هاي بدست آمده از ارزشیابی هلی مختلف و ثبت نتايج در بانک اطلاعاتی ارزشیابی

X         ارائه گزارشات جامع بصورت مستمر بر اساس نتايج بدست آمده از ارزشيابي های صورت گرفته و ارسال آنها به افراد ذينفع

X        سازماندهي و آماده سازي مقدمات لازم براي ارزشيابي تمامی مدرسین توسط مدیران گروه ، همکاران ،معاونین آموزشی، خود سنجی به روش دستی يا الکترونیکی به صورت سالیانه

X        سازماندهي و آماده سازي مقدمات لازم براي ارزشيابي اساتید بالینی به صورت دستی يا الکترونیکی توسط دستیاران بالینی به صورت سالیانه

X        سازماندهي و آماده سازي مقدمات لازم براي ارزشيابي اساتید بالینی به صورت دستی يا الکترونیکی توسط دانشجویان بالینی در سال 89 به صورت مستمر

X        تدوین ، مستندسازي، اطلاع رساني و ارتقاي فرايندهاي ارزشيابي اعضاي هيات علمي ( دانشجو باليني ، دستيار ، مديرگروه ، معاون آموزشي ، همكار ، خودسنجي ، پرسنل  به روش دستي)

X        ارتقا و به روز رسانی مستمر بانک اطلاعاتی اعضای هیات علمی در زمینه نتایج ارزشیابی ایشان بطور مستمر

X        بررسی شیوه های ارزشیابی اعضای هیات علمی در سایر دانشگاه ها و تهیه لیست انتظارات از نرم افزار ارزشیابی

X        راه اندازی و نصب نرم افزار ارزشیابی جامع اعضای هیات علمی و ارتقای مستمر آن

X        تدوین کتابچه راهنمای ارزشیابی اعضای هیات علمی

X    بررسی و تحلیل نتایج ارزشیابی به روش تحت وب در مقایسه با روش کاغذی ( انجام پروژه پژوهشی)

X طراحی چک لیست های ارزشیابی مدیران آموزشی (شامل: مديرگروه، معاون آموزشي دانشگاه و دانشكده و بيمارستان)

X تدوین و بازنگری شرح وظایف اعضای هیات علمی آموزشي به تفكيك گروههاي آموزشي

X آشنا كردن بيشتر دانشجويان و اعضای محترم هیات علمی از اهداف ارزشيابي و نحوه نتيجه گيري از آن در ارتقاء آموزش

 

    اهداف بلند مدت:

 

Xبازنگری شیوه ارزشیابی اعضای هیات علمی ( بررسی مدلهای جهانی و طراحی مدلهای بومی)

X تهيه گزارشات ادواري از نتایج ارزشیابی اعضای هیات علمی و ارسال به واحدهای مربوطه

X ارزشيابي جامع اعضاي هيات علمي در تمامی زمینه های فعالیت ایشان (آموزشی ، پزوهشی ، خدماتی و درمانی)