هورمون ماده ای است شیمیایی که از غدد مترشحه داخلی به درون جریان خون ترشح میشود و اثر كنترلي روي سلول هاي ديگر بدن دارد.این مواد شیمیایی در پاسخ به یک محرک خاص ساخته میشوند. هورمون ها به گيرنده هاي اختصاصي خود كه روي سلول هدفشان قرار دارد متصل شده  و باعث تغییر اعمال سلولها وکنترل آنها می‌شوند.مقدار هورمونها توسط ارتباطات پیچیده اعضای دستگاه درون ریز با هم و با دستگاه عصبی تنظیم میشود.

آزمایشگاه هورمون شناسی پژوهشکده علوم تولیدمثل یزد، به منظور بررسی هورمونهای زنانه و مردانه درراستای اهمیت این هورمونها درباروری و با اهداف پژوهشی، جهت رفاه حال بیماران درسال 1382 تاسیس گردیدو همواره  ارتباطی موثر بابخشهای کلینیک زنان، اورولوژی، آندرولوژی وجنین شناسی داشته است.  این آزمایشگاه سعی نموده است با بهره گیری از کیتهای معتبر وپرسنل مجرب، طیف وسیعی از هورمونها راباروش بسیار دقیق الایزا انجام دهد .تکنیک الایزا برپایه واکنشهای آنتی ژن -  آنتی بادی طراحی شده است.

این تکنیک که یکی از قدرتمندترین روشهای آزمایشگاهی - تحقیقاتی در جهان مطرح می باشد، از حساسیت و اختصاصیت بسیار بالایی برخوردار است وهم‌ اكنون روش اصلی در زمینه‌ های مختلف علوم حیاتی تا شناسایی مقادیر بسیار كم هورمونها و مولكولهای حیاتی در پزشكی بالینی و آزمونهای تحقیقاتی می‌باشد.

لیست آزمایشاتی که دربخش هورمون شناسی مورد پذیرش قرارمیگیردشامل:

Initiates file downloadهورمونهای جنسی زنانه ومردانه(FSH, LH  E2, AMH, Prolactin, Testosterone)

Initiates file downloadآزمایشات تیروئیدی (TSH)

Initiates file downloadآزمایش تشخیص حاملگی ( β HCG )

Initiates file downloadتستهای عفونی (HBs A,g HCV Ab)

Initiates file downloadتستهای عفونی (HIV Ab)

 

لیلا معتمد زاده

لیلا معتمدزاده  

كارشناس علوم آزمايشگاهي

سوپروایزر آزمایشگاه هورمون شناسی

Email: LMotamedzadeh60@gmail.com

ساعت حضور: شنبه تا پنجشنبه ،ساعت 7.30 الي 14

رزومه

ژیما اخوان ثالث

ژیما اخوان ثالث

كارشناس علوم آزمايشگاهي

ساعت حضور: شنبه تا پنجشنبه ،ساعت 7.30 الي 14

طرحهای تحقیقاتی انجام شده

بررسی ارزش پیشگویی کننده میزان آنتی مولرین هورمون درسندرم تحریک بیش از حدتخمدان

تعیین ارتباط غلظت  AMHمایع فولیکولی وکیفیت اووسیت وامبریو و Fertilization rate

تعیین میزان ویتامین دی مایع فولیکولی وارتباط آن با موفقیت IVF

بررسی فراوانی پلی مورفیسم 1154ژن VEGF درسقط های مکرروکاشت ناموفق درIVF

بررسی ارتباط مایع فولیکولی ،Fertilization rate وکیفیت جنین دردوپروتکل درمانی آگونیست  GnRHوآنتاگونیست GnRH درسیکلهای IVF/ET

پایان نامه های دانشجویی

بررسی فراوانی تعداد تکرارهای پلی گلوتامین در ژن گیرنده آندروژن درزنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیسیتیک

اثرلیزردیودبرمیزان حرکات ارتودنتیک دندان واندازه گیری اینترلوکین 6درمایع شیار لثه درحین حرکات ارتودنسی

بررسی پلی مورفیسم   36A>Gژن TNFR1 درمردان نابارور

بررسی جهش های 4917 ژنوم میتوکندری درزنان سقط مکرر

بررسی میزان شیوع پلی مورفیسم OCT1 درارتباط آن  باپاسخ درمانی متفورمین دربیماران مبتلا به PCO

پذیرش

بیماران باتوجه به درخواست پزشک،به مسئول پذیرش پژوهشکده مراجعه نموده و لیست آزمایشات در برنامه ی HIS ثبت میشود .درمرحله بعدبیمار پس ازتحویل قبض رسید به بخش پذیرش آزمایشگاه ، به بخش نمونه گیری ارجاع داده میشوند.

نمونه گیری

در این بخش ،نمونه گیری بیماران توسط کارشناسان مجرب که درزمینه نمونه گیری بزرگسالان ونوزادان وهمچنین بیمارانی که دارای رگهای عمقی ونامشخص هستند تبحر دارند،صورت میگیرد واز بیماران خواسته میشود تابارعایت شرایط لازم برای نمونه گیری ،کمک شایانی به ارایه جوابهای دقیق ومنطبق با شرایط استاندارد های جهانی نمایند.

جوابدهی

جوابدهی بیماران به صورت روزانه  وهفتگی میباشد که دربرگه پذیرش، زمان دریافت آزمایش درج میگردد.همچنین  آزمایشات اورژانسی مثل  βHCG حداکثردوساعت پس ازنمونه گیری آماده خواهندبود.

Initiates file downloadانجام آزمایشات با تکنیک الایزا

کارشناسان مجربی که درزمینه تکنیک روش بسیار دقیق الایزا تبحر کافی دارند ،براساس آزمایشات پذیرش شده وبا توجه به برنامه هفتگی که توسط آزمایشگاه طراحی شده است، به انجام آزمایشات هورمونی مربوطه  میپردازند.

تلاش براین هست که درآینده ای نزدیک تستهای تخصصی ناباروری در این آزمایشگاه راه اندازی شود تابتوانیم گامهای موثری در زمینه تشخیص ودرمان ناباروری برای زوج های مراجعه کننده به این پژوهشکده برداریم.