هزینه عمل هاي جراحي در پژوهشکده طب تولید مثل یزد در سال 97-1396

نوع خدمت

قیمت(ریال)

پونکسیون تخمدان

9/000/000

لقاح داخل رحمی(IUI)

3/500/000

لقاح به روش میکرواینجکشن ، انتقال و فریز جنین (ICSI)

20/000/000

لقاح آزمایشگاهی ، انتقال وفریز جنین (IVF)

18/000/000

انتقال جنین فریز

9/000/000