هزینه های پژوهشکده طب تولید مثل یزد در سال 1394

نوع خدمت

قیمت(ریال)

پونکسیون تخمدان

7/061/900

لقاح داخل رحمی(IUI)

2/843/600

میکرواینجکشن(ICSI)

5/489/760

انتقال جنین بعد از ICSI

6/155/500

لقاح آزمایشگاهی (IVF)

1/600/250

انتقال جنین بعد از IVF

5/451/500

ICSI منفی

1/646/800