نام و نام خانوادگی : محمد حسین دهقانی

متخصص بيهوشي

رياست بيمارستان شهيد دكتر رهنمون

شماره تماس مسقیم: 36271198-035

 آدرس ایمیل: drdehghani@ssu.ac.ir

 

جهت دریافت رزومه کاری اینجا کلیک کنید

شرح وظايف رياست مرکز

1- نظارت و سرپرستی کليه امور بهداشتی ، درمانی ، آموزشی و اداری مرکز .

2 تعيين خط مشی های لازم به رؤسای واحدها ی مديريت داخلی ، مديريت خدمات پرستاری و ساير واحدها

3نظارت و سرپرستی بر تنظيم بودجه سالانه و امضاء اسناد مالی پس از رسيدگی .

  4-تصويب يا تعيين خط مشی و يا مقررات مربوط به خدمات درمانی ، آموزشی و تحقيقاتی مرکز .

 - 5 نظارت بر اجرای قانون واگذاری بخشی از امور مرکز مثل امو ر خدماتی و تأسيساتی به بخش خصوصی .

6 ايجاد هماهنگی لازم با مقامات دانشگاه در مورد امور درمانی ، آموزشی و تحقيقاتی و تأمين نيازمنديهای مرکز .

  و همچنين ايجاد هماهنگی بين کليه واحدهای بين بخشی مرکز بمنظور ارائه خدمات بهتر به بيماران .

 - 7 ارائه پيشنهادات لازم جهت تأسيس يا توسعه بخشهای مرکز به مقامات ذيربط و پيگيری آنها .

8-مطالعه و بررسی وضعيت نيروی انسانی و تجهيزات بيمارستانی بمنظور تأمين نيازمنديهای مرکز .

  9-سرپرستی جلساتی که بمنظورهای مختلف از قبيل کميته های پرستاری  مدارک پزشکی  آموزشی  ارتقاءکيفيت و غيره تشکيل می شود .

 - 10 فراهم کردن امکان برگزاری آموزشهای لازم به کادر فنی مرکز بمنظور ارائه خدمات مطلوب و بهتر به بيماران .

  11-شرکت در برنامه های آموزشی و تحقيقاتی پزشکی بمنظور ارتقاء سطح علمی .

  12-ارائه آمار و گزارشات مداوم به مقامات ذيربط دانشگاه .

13-نظارت و کنترل و مراقبت از وضع دارو و لوازم فنی و تجهيزاتی مرکز جهت تأمين کسری آنها .

  14-شرکت در برنامه های آموزشی کارورزان و دستياران و دانشجويان دانشکده های پزشکی و تدريس به آنان طبق برنامه های تعيين شده .

 - 15 ارزيابی فعاليت واحدهای تابعه مرکز بمنظور تسريع و بهبود درانجام امور مربوطه وبرنامه ريزی صحيح تردربخش ها

  16-امضاء کليه نامه ها، احکام و مکاتبات اداری و مالی مرکز .

  17-نظارت و سرپرستی بر کار کليه کارکنان مرکز .

  18-تاييد نهايی ارزشيابی کليه کارکنان مرکز .

  -19 اجرای دستورالعمل های سيستم مديريت کيفيت

  -20 شرکت در دوره های لازم مديريتی ومعرفی کارکنان مرکز به آموزشهای لازم بمنظور ارتقاء مهارتهای شغلی

   21-اجرای ساير دستورات مقامات ذيربط دانشگاه در مرکز

 

 

 

نام و نام خانوادگی :زهرا برزگری

مسئول دفتر ریاست و مدیریت

شماره تماس مسقیم: 36271198-035

شماره داخلی :2419-2420

lمسیر دستیابی دفتر ریاست و مدیریت  :  قسمت اداری بعد از کتابخانه ، جنب بخش دیالیز بیمارستان ،  طبقه اول مجاور دبیرخانه ،دفتر ریاست و مدیریت