بيمارستان شهيد دكتر رهنمون


 

نام و نام خانوادگی : دکتر عباسعلی دهقانی تفتی

مدیر بيمارستان شهيد دكتر رهنمون -

 

شماره تماس مسقیم: 36271191-035

شماره تماس بیمارستان:36260001-035

شماره تماس داخلی :2419-2420

 

1- مسئوليت و نظارت كامل و هماهنگي امور اداري و مالي بيمارستان 
2-
 اتنخاب مسئول مجرب و صالح در بخشهاي مختلف بيمارستان 
3-
 هدايت بيمارستان در اجراي برنامه هاي مصوب بيمارستان 
4-هماهنگي
 و نظارت بر عملكرد واحدهاي تجهيزات پزشكي و تاسيسات بيمارستان،  بخشهاي اداري، مالي، باليني، پزشكي و پيراپزشكي 
5-
 شركت در جلسات هيات رئيسه، تحول اداري، آموزش، كميته هاي بيمارستاني و غيره .
6-تعيين
 خط مشي و نظارت بر حسن اجراي آن 
7-كسب
 خط مشي و دستورالعمل اجرايي و برنامه كلي از رئيس بيمارستان 
8-
 تطبيق و هماهنگي امور بيمارستان با توجه به استانداردهاي بيمارستان 
9-تهيه
 و تنظيم گزارش از فعاليت و مشكلات واحدهاي بيمارستان همراه با ارائه          

 پيشنهاد – راه حل مناسب جهت رياست بيمارستان 
10-
 نظارت كلي به چگونگي مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمينان از 

صحت اجراي برنام هها 
11-
 ايجاد هماهنگي و هدايت فعاليتها و عمليات كليه واحدهاي تحت 

سرپرستي 
12-
 تقسيم فعاليتها بين مسئولان واحدهاي تحت سرپرستي و ارائه آموزش 

و راهنمايي آنان 
13-ايجاد
 تدابير لازم و ارائه راهكارهاي اساسي در جهت افزايش انگيزه در 

كاركنان تحت امر وتشويق و تنبيه كاركنان 

 

 

14-نظارت بر نحوه عملكرد كليه واحدهاي تحت سرپرستي 
15-
 شركت در جلسات مربوط به امور بيمارستانها از طرف ستاد مركزي و 

معاونتهاي دانشگاه 
16-مديريت
 شكايات بيماران و همراهان در خصوص پرسنل تحت سرپرستي 

و بازديد از بخشهايمختلف بيمارستان 

17-ارزشيابي ماهيانه و ساليانه نيروهاي تحت پوشش 

18- هماهنگي با مترون بيمارستان در بخشهاي درماني و واحدهاي مربوطه 
 19 -هماهنگي
 و پيگيري در جهت تقاضاي اموال پلاكي، مصرفي و تعميرات 

دستگاهها ورفع نواقص دستگاههاي بخشهاي مربوطه 

20-نظارت بر كيفيت و حسن اجراي بهداشت و نظافت بيمارستان 

21- پيگيري امور رفاهي پرسنل تحت امر 
22-
 پيگيري جهت تهيه ليست پرداختهاي پرسنلي و پرداخت به موقع 
23-
 پيگيري جهت رضايتمندي بيمار، مددجو، همكاران و خانواده تحت امر 
24-
 نظارت بر حسن اجراي شرح وظايف سطوح مختلف كاركنان تحت امر 
25-نظارت
 بر حسن جريان كليه امور واحدهاي تحت سرپرستي 
26-
 صدور دستورات لازم به منظور ايجاد هماهنگي بين واحدها 
27-
 سازمان دهي فعاليتهاي مربوط و تقسيم كار و تعيين وظايف و حدود 

مسئوليت و اختيارات واحدهاي تحت سرپرستي 
28-
 صدور دستورالعملها و ضوابط مربوطه 
29-نظارت
 در تنظيم بودجه واحد مربوطه 
30-
 شركت در سمينارها، كميسيونها و تهيه گزارش جهت ارائه به مقام 

مافوق 
31-
 مطالعه و بررسي در زمينه ساعات كار كاركنان و تهيه طرح تعيين 

ساعات كار براساس نوع و كميت فعاليت و نظارت بر اجراي طرحهاي تهيه 

شده و جاري در واحدها 
32-جمع
 آوري اطلاعات مربوط به نيازهاي كلي بيمارستان از نظر ساختمان 

و تجهيزات و نياز به تعميرات اساسي و يا بازسازي و 
تهيه
 گزارشات مربوط پيرامون آن جهت مقام مافوق 
33-
 مطالعه و بررسي در مورد وسايل و لوازم مصرفي، غذايي و دارويي و 

تجهيزات مورد نياز بيمارستان و تهيه و تنظيم طرحهاي 
مربوط
 به خريد، توزيع، نگهداري و كنترل آنها به منظور استفاده صحيح از 

وسايل 
34-برنامه
 ريزي طرحهاي بيمارستاني كوتاه و درازمدت و فعاليتهاي مراكز

درماني با توجه به امكانات هريك از آنها در مواقع 
ضروري
 به منظور ايجاد سهولت در پذيرش بيماران 
35- انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق