1)استخدام نیروی کارامد با همکاری دانشگاه

2)استفاده از بخشها و گروههای تخصصی و فوق تخصصی جدید

3)اخذ بودجه لازم از دانشگاه

4)هماهنگی با معاونتهای دانشگاه در زمینه های مختلف

5)هماهنگی با گروههای جراحی در جهت استقرار در بیمارستان

6)تامین اعتبارات لازم از بخش خصوصی ، دولتی و خیری

7)حرکت بسوی آموزشی کردن کامل بیمارستان

8)استفاده از تکنولوژِ های برتر در حوزه IT و تجهیزات

9)معرفی خدمات ارائه شده در بیمارستان