نام و نام خانوادگی :حمید رضا اخوان

دکترای پاتولوژی

شماره داخلی:

مسیر دستیابی : واحد آزمایشگاه

 

نام و نام خانوادگی :مهدی خواجه دهدشتی

مسئول آزمایشگاه

شماره داخلی:

مسیر دستیابی : واحد آزمایشگاه

 اهداف و فعالیت ها :

آزمایشگاه بیمارستان شهید رهنمون با وجود کارشناسان مجرب و با سابقه و با تکیه بر دستگاه های پیشرفته و دقیق، سعی در انجام دقیق آزمایشات دارد تا پزشکان با اتکاء به این جوابها در بهبودی سریعتر بیماران خود موفق باشند

هورمون شناسی :

آزمایشهای تیروئیدی BHCG-PSA-(T3-T4-T5H-T3UP) ، ترپونین و فری تین

 هماتولوژی :

آزمایشهای Retic, ESR,CBC ، قسمتهای انعقادی PT&PTTبررسی گلبول های قرمز، HbA1C

ایمنولوپی و سرولوژی :

آزمایشهای رایت، ویدال ، 2ME جهت تشخیص تب مالت، حصبه ، RF,CRP,ASO mono test  (تشخیص منونوکلئوز عفونی  RPR  (تشخیص سیفلیس)، HbsAg, Ab, HIVAb& HCVAb

میکروب شناسی

آزمایشهای مربوط به تشخیص میکروب ها از مایعات و ترشحات بدن، کشت هورانی، تشخیص افتراقی باکتری ها ، تعیین حساسیت میکروب ها به آنتی بیوتیک های مختلف (آنتی بیوگرام)  بررسی و تشخیص لیستمانیا، تست اوره آز سریع جهت نمونه های آندوسکوپی

ادرار- انگل شناسی

آزمایشهای تجزیه ادرار، بررسی پروتئین بنس جونز- آزمایش مدفوع از نظر انگل و خون (OP& OB)

بیوشیمی خون

آزمایشهای قند- اوره  اسید اوریک- کلسترول- تری گلیرسید- کراتی تین- آنزیم های قلبی، تست های کبدی (LFT) شامل SGOT,SGPT, ALK.P ، بیلی دوبین دایرکت و ایندایرکت، کلسیم ، فسفر، پروتئین ، آلبومین، منیزیم، آهن (Fe) ،TIBC ، آمیلاز، الکترولیت ها شامل Na & K، گازهای خون ABG و ...
بانک خون

آزمایشهای گروه خون و RH، کراسماچ (سازگاری) تهیه فراآوردهای خونی از سازمان انتقال خون