نام و نام خانوادگی : فاطمه فتاحی 

شماره تماس مستقیم:36271189

شماره داخلی:2366-2367

مسیر دستیابی :ساختمان اداری -طبقه اول

نام و نام خانوادگی : مهدی کریمی 

شماره تماس مستقیم:36271189

شماره داخلی:2366-2367

مسیر دستیابی :ساختمان اداری -طبقه اول

شرح وظایف مسئول فنی داروخانه

1-نظارت بررعایت اصول علمی درنگهداری ، توزیع ، نسخه نویسی (درصورت نبودن داروساز بالینی ) و نسخه پیچی و تحویل دارو ، ملزومات و تجهیزات مصرفی بیمارستان .
2-ارئه مشاوره های تخصصی به کادر درمانی پزشکان ومدیریت بیمارستان (درصورت نبودن داروساز بالینی )
3-بررسی و نظارت علمی بر پرونده های دارویی بیماران بستری به منظور رعایت اصول علمی در تجویز و مصرف منطقی دارو ، ملزومات وتجهیزات مصرفی (درصورت نبودن داروساز بالینی)
4-بازرسی های منظم وبرنامه ریزی شده از انبار ها ، استوک بخش ها ، ترالی های احیاء وسایر بخش هب و محل های نگهداری دارو به منظورحصول اطمینان از رعایت اصول فنی وغلمی و نگهداری دارو وسایر معیار های لازم 
5-ساخت دارو های ترکیبی 
6-انجام یا نظارت برآماده سازی فرآوردهای تزریقی و ترکیب ، فرآوردهای دارویی سفارش داده شده توسط بخش (مشروط به فراهم بودن امکانات لازم ) به مسئولیت مسئول یا مسئولین فنی داروخانه 
7-آموزش ، پژوهش وشرکت در برنامه های آموزشی پژوهشی 
8-رعایت اصول اخلاقی وحرفه ای در وظایف محوله 
9-شرکت در جلسات کمیته دارو درمان حسب لزوم یا تشخیص رئیس بخش خدمات دارویی
10-دریافت و ثبت گزارشات عوارض جانبی ناخواسته داروها ( ADR ) از کادر درمانی و انعکاس این موارد به واحد ADR وزارت متبوع
11-تکمیل فرم کنترل کیفیت محصولات حین مصرف
12-ارئه راهنمایی ها ودستورات دارویی لازم به بیماران به ویژه جهت نسخ سرپایی
13-ارائه طرح ها ، پیشنهادات  ونظرات اصلاحی در بینه سازی امور بخش خدمات داروییپ
14-تهیه فهرست اولیه فارماکوپه دارویی ، دارویی جهت طرح در کمیته  دارو درمان 
15-تهیه نسخ ومستندات جهت طرح در زیر کمیته های تجویز ومصرف منطقی دارو
16-کنترل ونظارت بر شرایط و اصول فنی انبار داری دارویی
17-ارسال گزارش ماهیانه به مدیریت بیمارستان و معاونت غذا و داروی دانشگاه

 

 

خلاصه ای از فعالیتهای بخش

1-تحویل دارو به داروخانه

2-تحویل استوک هفتگی به بخش ها

3-مرجوع کردن داروهای ارجاع داده شده از بخش به داروخانه

4-تحویل دارو های مخدر به بخش ها

5-تحویل دارو ها و تجهیزات اورژانسی به بخش اتفاقات

6-تحویل تجهیزات از داروخانه به بخش

7-درخواست تجهیزات از انبار مرکزی

8-درخواست دارو از انبار دارویی

9-تبادل دارو های تاریخ نزدیک از بخش به داروخانه

10-تسویه حساب بیمار با داروخانه