بیمارستان شهید دکتر رهنمون

 

 نام نام خانوادگی : دکتر محمد سبحان اردکانی

متخصص رادیولوژی

فلوشیپ سی تی اسکن و ام ار ای

استادیار دانشگاه

مسیر دستیابی : ساختمان   CT اسکن

شماره تماس داخلی :2443

 

 نام نام خانوادگی :عباس پور کشاورز

مسئول واحد

شماره تماس داخلی :2272-2271

1) رادیولوژی مرکزی Central.R

2)رادیولوژی اورژانس E.M.G.R

3)توانایی ارسال تصاویر تهیه شده از طریق شبکه و ضبط بر روی CD را دارا می باشد

رادیولوژی مرکزی

 

رادیولوژی مرکزی مربوط به تهیه گرافی های ساده و گرافی های رنگی می باشد. گرافی های ساده مربوط به بیماران سرپایی و بستری می باشد CD را دارا می باشد

رادیولوژی اورژانس

رادیولوژی اورژانس (مرکز تروما) شامل دو اتاق جداگانه می باشد که همیشه یک از آنها فعال می باشد و اورژانس ترومای استان یزد و مرکز کشور را پوشش می دهد CD را دارا می باشد

رادیولوژی پرتابل

رادیولوژی پرتابل شامل دو دستگاه جداگانه، کاملاً فعال که بخش های بستری بیمارستان را پوشش می دهد.

سونوگرافی

این مرکز دارای چند دستگاه سونوگرافی می باشد که جدیدترین آن دستگاه zonar داپلر می باشد و تمام سونوگرافی ها در بخش به وسیله پزشکان متخصص انجام می شود. خدمات قابل ارائه سونوگرافی به شرح ذیل می باشد


1) سونوگرافی عمومی از تمام احشاء شکمی و لگنی و جنین

2)سونوگرافی از نسج نرم تمام بدن شامل تیروئید بیضه ناحیه پولیتر

3)سونوگرافی پستان (Breast Sonography) 

4)سونوگرافی کالر داپلر (رنگی): شامل شریان کاروتیدو و رتبرال- شریال های اندام فوقانی و تحتانی، شریان آئورت و کلیه پیوندی سیستم وریدی اندام فوقانی و تحتانی