نام ونام خانوادگی : دکتر عبدالرضا صدر الرحامی

متخصص رادیولوژی

فلوشیپ سی تی اسکن و ام ار ای

استادیار دانشگاه

مسیر دستیابی : ساختمان   CT اسکن

شماره تماس داخلی :2443

 

نام ونام خانوادگی : کشور طاهری

مسئول بخش

مسیر دستیابی : ساختمان   CT اسکن

شماره تماس داخلی :2443

فعاليت بخش

1) سی تی اسکن از تمام قسمت های بدن از مغز تا اندام های فوقانی و تحتانی تمام قسمت های شکم و لگن و توراکس و غیره

2)انجام سی تی اسکن با کنتراست و بدون کنتراست و تزریقی و خوراکی و غیره

3) توانایی ارسال تصاویر تهیه شده از طریق شبکه و ضبط بر روی CD را دارا می باشد