بیمارستان شهید دکتر رهنمون

 

 

 

نام و نام خانوادگی : محمد حسین حاجی حسینی

شماره تماس مستقیم:3626588

شماره داخلی:2311

مسیر دستیابی :ساختمان اداری -طبقه اول

اهداف و فعالیت ها :

 

1)تهیه وتدوین صورت های مالی بیمارستان

 

2)نظارت مستمر بر عملیات امور مالی - محاسباتی.

 

3)نگهداری وتنظیم حسابهای بیمارستان بر اساس آئین نامه مالی و معاملاتی

 

4) تبادل اطلاعات مالی بیمارستان ،حسب مورد با دستگاه های نظارتی با هماهنگی رئیس بیمارستان

 

5)نگهداری وتحویل وجوه نقد ،سپرده واوراق بهادار ونظارت بر وصول به موقع درآمدها

 

6) پی گیری وبه روز رسانی مانده حساب های سنواتی .

 

7)شناسایی ونگهداری حساب درآمد ریالی اموال، ماشین آلات وتجهیزات ودارایی های بیمارستان