انجام امور مربوط به نیروهاي جدید الاستخدام از جمله تکمیل فرم مشخصات، اعلام شروع به کار، تعیین محل خدمت و ...

* ثبت اطلاعات پرسنلی در نرم افزار کارگزینی

* صدور احکام کارگزینی نیروهاي طرحی، قراردادي، پیمانی و رسمی

* صدور احکام کارگزینی تغییر ضریب

* برقراري حق اولاد ، عائله مندي، درج مدرك و یا قطع آنها پس از گرفتن مجوز از مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه

* اعلام پایان کار به نیروها پس از هماهنگی با مسئول مافوق

* پیگیري نامه هاي ارجاعی از رئیس مافوق

* تکمیل و ارجاع لیست نیروها به امور مالی جهت پرداخت حق مسکن، بن غیر نقدي، کمک هزینه مهدکودك، حق شیر و حق لباس

* بستن لیست اضافه کار و ارسال آن به امور مالی پس از تائید رئیس واحد

* هماهنگی و همکاري با مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه در امور مربوطه

* ورود اطلاعات پرسنلی به نرم افزار مربوطه و تکمیل آن

* پیگیري و انجام امور محوله و مربوطه زیر نظر مقام مافوق

* انجام امور مربوط به ورود خروج کارکنان

* گرفتن گزارش هر ماهه با نظر مقام مافوق

* اعلام گزارش به مسئولین واحدها جهت اعلام اضافه کار ماهانه

* ورود پاسها، مرخصی ها، ماموریتهاي پرسنل در نرم افزار ورود و خروج

* ورود اطلاعات کارکنان در نرم افزار پرسنلی و نرم افزار ورود و خروج

* پیگیري و لیست بندي جهت واحدهاي مختلف زیر مجموعه

* اعلام مانده مرخصی پرسنل واحدها بطور مجزا

* انجام سایر امور محوله

 

نام و نام خانوادگی : عباس مرتضایی

مسئول کارگزینی 

شماره داخلی:2409

مسیر دستیابی :ساختمان اداری - طبقه همکف

مرخصي بدون حقوق كاركنان

 

 

جهت دریافت فایل کلیک کنید

درخواست استفاده از خدمت نيمه وقت بانوان

 

جهت دریافت فایل کلیک کنید

كمك هزينه فوت افراد تحت تكفل

 

 

جهت دریافت فایل کلیک کنید

برقراري فوق العاده حق اشعه

 

 

جهت دریافت فایل کلیک کنید

درخواست مرخصی صعب العلاج

 

 

جهت دریافت فایل کلیک کنید

درخواست مرخصی استحقاقی کارکنان

 

 

جهت دریافت فایل کلیک کنید

صدور گواهی اشتغال بکار

 

 

جهت دریافت فایل کلیک کنید

نحوه اجرای آرای هیات بدوی رسیدگی به تخلفات

 

 

 

جهت دریافت فایل کلیک کنید

 

دريافت كمك هزينه ازدواج به مستخدم

 

جهت دریافت فایل کلیک کنید

نام و نام خانوادگی :عاطفه علی بیگی

 کارگزین

شماره داخلی :2410

مسیر دستیابی :ساختمان اداری طبقه همکف-ورحد کارگزینی

 

نام و نام خانوادگی :فاطمه پور شرعیاتی

 تایمکس

شماره داخلی :2230

مسیر دستیابی : ساختمان اداری طبقه همکف-واحد کارگزینی

 

نام و نام خانوادگی :سمیه حیدری

 بایگانی امور اداری

شماره داخلی :2409

مسیر دستیابی :ساختمان اداری طبقه همکف واحد کارگزینی

جهت دریافت فایل کتابچه کتابچه راهنمای توجیهی بدو ورود کارکنانInitiates file downloadکلیک کنید

جهت دریافت فایل  کتابچه مشاغل اداری  کارکنانInitiates file downloadکلیک کن

جهت دریافت فایل کتابچه مشاغل بهداشت و درمان کارکنانInitiates file downloadکلیک کن