نام و نام خانوادگی :سمیه جلالی ندوشن  

کارشناسی ارشد تجهیزات پزشکی

شماره داخلی :2302

مسیر دستیابی : ساختمان اداری- طبقه اول

 

شرح وظايف                                                                                             

1)سرپرستي و نظارت بر كار گروههاي تعميرات تجهيزات پزشكي و كارگاههاي مربوطه

2)رسيدگي به امور مربوط به تجهيزات پزشكي و تهيه برنامه هاي تعميراتي و راه اندازي دستگاهها

3)جمع آوري اطلاعات لازم در زمينه نگهداري، تعميرات و تهيه لوازم ماشي نآلات و دستگاههاي پزشكي

4)نصب و راه اندازي تجهيزات پزشكي براساس استانداردهاي تعيين شده

5)آموزش چگونگي تعميرات و نگهداري لوازم و ماشين آلات پزشكي به تكنسينهاي تعميرات تجهيزات پزشكي

6) تعقيب و پيگيري جهت انجام پروژه ها و رفع مشكلات مربوط به تجهيزات پزشكي

7) انجام تحقيقات نظري و عملي پيرامون بهبود كيفيت توليد و نگهداري و تعمير لوازم و ماشين آلات پزشكي

8)نظارت بر تهيه قطعات يدكي و نصب آنها

9)نظارت در بررسي پيشنهادهاي ارجاع شده مربوط به استانداردهاي وسايل و لوازم دستگاههاي پزشكي

10) تهيه طرحهاي تجهيزاتي بيمارستان

11)نظارت در انجام تحقيقات و آزمايشهاي لازم در زمينه ساخت و تعميرات تجهيزات پزشكي و استاندارد كردن آنها

12)نظارت در تهيه پيش نويس استانداردها

13)تهيه دستورالعمل و آموزش به كاركنان واحدها درخصوص نحوه كار با دستگاهها

14)نظارت بر نحوه انجام كاليبراسيون دستگاهها

15) انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق

 

 

 

نام و نام خانوادگی :مهتاب السادات اطیایی

کارشناسی  تجهیزات پزشکی

شماره داخلی :2302

مسیر دستیابی : ساختمان اداری- طبقه اول