نام و نام خانوادگی :طاهره جمع 

کارشناس تغذیه

شماره داخلی :2446

مسیر دستیابی : ورودی استخر روبروی مرکز تحقیقات

شرح وظايف

1)تنظیم برنام های ماهیانه و روزانه برای تهیه وسرویس غذا

2)مشاوره و رژیم درمانی بیماران بستری در بخش و همکاری با کادر درمانی


3)نظارت بر نحوه تهیه ، آماده سازی ، طبخ ، نگهداری ، انتقال و توزیع مواد غذایی

4) بررسی نیاز بیماران و نظارت بر دریافت مواد غذایی توسط هر بیمار بر اساس نیاز

5) تنظیم رژیم غذایی بیماران ویژه به صورت کاملا اختصاصی در زمان ترخیص بر اساس شاخص های انتروپومتری و داروهای مصرفی بیمار6) بررسی میزان رضایتمندی افراد تحت پوشش خدمات تغذیه ای بیمارستان


7)برگزاری کلاسهای آموزشی دوره ای جهت ارتقا دانش تغذیه ای پرسنل بیمارستان

 

 

نام و نام خانوادگی :زینب یزدان پناه 

کارشناس تغذیه

شماره داخلی :2446

مسیر دستیابی : ورودی استخر روبروی مرکز تحقیقات

 

 

نام و نام خانوادگی : ندا روستا

کارشناس تغذیه

شماره داخلی :2446

مسیر دستیابی : ورودی استخر روبروی مرکز تحقیقات