نام و نام خانوادگی :حسين حيدري   

مسئول  واحدخدمات

شماره داخلی :2422

مسیر دستیابی :

اهداف و فعالیت ها :

1) نظارت بر امر نگهداری ساختمان‌ها و وسایل و تأسیسات واحدهای مختلف

2)نظارت بر انجام خدمات اداری ساختمانها مانند سوخت ، روشنائی ، تلفن

3) نظارت بر نقل انتقال وسایل و لوازم واحدها

4)نظارت بر کار خدمتگزاران ، کارکنان شرکتهای طرف قرارداد و مأمورین آتش‌نشانی

5)نظارت بر حضور و غیاب و تأخیر ورود و خروج پرسنل خدماتی

6)نظارت بر فعالیت ها و کار کارکنان تحت سرپرستی راهنمایی و در انجام کارها

7)دستور و برنامه کار را از سرپرست مربوطه دریافت می‌کند

8)بر انجام امور مربوط به نگهداری ساختمان،نظافت ساختمان و تأسیسات آن نظارت می‌نماید

9) برنامه کاری پرسنل تحت سرپرستی را برابر تخصص و ساعات خدمت آنان تقسیم و تنظیم مینماید

10)برنامه سرویس تأسیسات و تجهیزات را تنظیم و بر انجام آن در هنگام مقرر نظارت مینماید