نام و نام خانوادگی :سيروس كشمير شكن   

مسئول  واحد سمعي بصري

شماره داخلی :

مسیر دستیابی :

شرح وظایف مسئول امور سمعی و بصری

۱-    تهیه فیلمهای خبری از افتتاحیه ، جلسات ، همایش و کفرانسها و ارسال به صدا و سیما جهت انعکاس از پخش خبر .

۲-    ضبط اخبار مربوط به دانشگاه از صدا و سیما

۳-    ارشیو و بایگانی اخبار و برنامه های ضبط شده .

۴-    بررسی انتقادات تلویزیونی و پیگیری جهت دریافت پاسخ .

۵-    تهیه تیز رهای تبلیغاتی از فعالیتهای بهداشتی برای انعکاس در صدا و سیما یا مراسم های مختلف.

۶-    تهیه کلیپهایی از عملکرد مرکز و پخش آن در مناسبتهای مختلف .

۷-    تصویر برداری از همایشها ، سخنرانیها و جلسات .

۸-    تهیه عکسهای خبری ، آرشیو و تهیه البوم از برنامه های مرکز .

۹-    تهیه عکس از مسئولین و مدیران و برنامه های مختلف جهت استفاده از آن در کلیپها ، خبر نامه و البوم تصویری .

۱۰-   طبقه بندی عکسها و فیلمها بر اساس موضوع ، زمان و برنامه .

۱۱-  اجرای امور مطبوعاتی و سمعی بصری سازمان .

۱۲-  همکاری در تهیه و تنظیم برنامه های انتشاراتی و طلاعات در چهار چوب ضوابط و موازین مربوطه .

۱۳-  همکاری در زمینه نشریات تبلیغاتی ، فنی و بولتن های داخلی .

۱۴-    ارائه همکاری های لازم در امور روابط عمومی با کارشناسان این رشته .

۱۵- انجام سایر امور مربوط در زمینه شغل مورد تصدی طبق دستور مقام مافوق .