نام و نام خانوادگی :عصمت كاظمي  

کارشناس علوم اجتماعي

شماره داخلی :

مسیر دستیابی : ورودی استخر روبروی مرکز تحقیقات

 

لیست فعالیت ها

1) تشخیص و شناسایی بیماران نیازمند و کمک در زمینه هزینه درمان

2) راهنمایی جهت استفاده از بیمه برای بیماران فاقد بیمه که شرایط استفاده از بیمه را دارند

3) هماهنگي و اقدامات لازم جهت امور بيماران مهاجر خارجي دارای کارت اقامت با سازمانهاي مربوطه جهت اخذ بخشی از هزینه های بیمار

4) راهنمایی بیماران تصادفی(در صورت نداشتن مدارک تصادفی) به پذیرش اورژانس جهت گرفتن معرفینامه برای ارائه به کلانتری، جهت تهیه کروکی یا استشهادیه محلی

5) بررسي نيازهاي بيماران بی بضاعت و تنها، در طول بستري و رسیدگی به آن

6) بررسی میزان رضایتمندی افراد تحت پوشش خدمات تغذیه ای بیمارستان

7)تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسشنامه ها و ارائه آن به کمیته ارتقاء کیفیت بیمارستان

8)مصاحبه و پرکردن پرسشنامه های رضایت مندی بیماران در حین بستری

9) تلاش برای شناسایی بیماران مجهول الهویه از روی مدارک، شماره تلفن و یا هر چیز دیگری که ما را در این امر کمک کند.

10)اطلاع رسانی به پلیس 110 در خصوص بیماران ناشناس و مجهول الهویه.

11)هماهنگی لازم جهت دفن فوتی های مجهول الهویه یا بلاصاحب با مقامات قضایی و انتظامی

12) راهنمایی بیماران نیازمند به سازمان ها و موسسات خیریه جهت پرداخت بخشی از هزینه های آنان

13) تلاش جهت پذیرش و نگهداری بیماران بلاصاحب، بی سرپرست و مجهول الهویه، در مراکز بهزیستی و خانه سالمندان

 

-گرفتن کمک ازدفتر کمیساریای سازمان ملل کرمان برای بیماران افغانی

گرفتن کمک ازدفتر کمیساریای سازمان ملل کرمان برای بیماران افغانی

گرفتن کمک از موسسه ایراک برای بیماران عراقی

گرفتن کمک از موسسه ایراک برای بیماران عراقی

فرآیند انجام اقدامات پژوهشی