نام و نام خانوادگی :محمد حسين شرف الديني 

مسئول  واحد مخابرات

شماره داخلی :9

مسیر دستیابی :

اهداف و فعالیت ها :

1 )برقراري ارتباط تلفني داخلي بين كاركنان واحد مربوطه و پاسخگوئي به مراجعات تلفني افراد

2) برقراري ارتباط تلفني با خارج از شهر بر حسب دستور مافوق

3) نظارت مداوم بر كار دستگاههاي مركزي تلفن و خطوط تلفني تحت نظر و گزارش بموقع تعميرات مورد نياز

4)پیگیری تعميرات جزئي نظير تعويض لامپ ، فيوز ، كليد و بوبين و رفع اتصالهاي معمولي و سطحي سيمها و تعويض سيمهاي معيوب و فرسوده و نصب تلفن جديد ازطریق واحد تاسیسات

5) اجراي طرح تكريم ارباب رجوع و پاسخگوئي همراه با احترام به مردم

6) برقراري ارتباط اورژانسي با پزشكان و خارج از بيمارستان

7)حفاظت از اماكن و تجهيزات و وسايل و...و نظافت دستگاه مركزي مخابرات

8)جلوگيري از ورود افراد متفرقه به داخل تلفنخانه و خودداري از استراق سمع

9) انجام ساير امو رمحوله طبق نظر مقام مافوق