نام و نام خانوادگی : غلامرضا زارع

مسئول نگهبانی 

شماره داخلی :2294-2295

مسیر دستیابی :واحد نگهبانی

 فعالیت ها :

1)حفظ و حراست از ساختمان ، ابنيه تاريخي ، منازل ، محوطه ، اسكله و نظاير آن طبق دستورات صادره

2)كنترل ورود و خروج افراد ، وسايط نقليه و حمل و نقل اموال ، اثاثيه ، تجهيزات، اشياء و ساير كالاها طبق دستورات صادره و ثبت آنها در دفاتر مربوطه

3)پيش بيني لازم بمنظور جلوگيري از بروز آتش سوزي ، خرابي ،‌ دزدي ، تجاوز و ساير حوادث و خرابيهاي غير مترقبه در ساختمان يا اموال و يا ساير كالاها و تجهيزات تحت كنترل

4)اطلاع فوري اتفاقات و حوادث ناگهاني نظير آتش سوزي ، دزدي ، خرابي به مأموران انتظامي و مسئولان امر و انجام اقدامات احتياطی اوليه

5)گزارش چگونگي انجام وظيفه و شرح كليه پيشامدها در مدت نگهباني

6)كنترل دقيق ورود و خروج افراد و دادن اطلاعات و گزارشات بموقع به مسئولين مربوطه در مورد موارد