نام و نام خانوادگی : محمد جلیلی

شماره داخلی :2430 -2431-2432

مسیر دستیابی :ساختمان اصلی -طبقه همکف - روبروی ICU-اتاق عمل بیمارستان

نام و نام خانوادگی :سعید جنتی 

 

شماره داخلی:2430-2431-2432

مسیر دستیابی :ساختمان اصلی -طبقه همکف - روبروی ICU-اتاق عمل بیمارستان

شرح وظایف سرپرستار اتاق عمل

1-کسب خط مشی ودستورالعمل های لازم از سرپرست مربوطه
2-بررسی وضعیت موجود درواحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت
3-برنامه ریزی در جهت اجرای استانداردهای مراقبتی
4-تنظیم برنامه کار کارکنان تحت نظارت در شیفتهای مختلف
5-تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت (تقسیم کار)
6-برنامه ریزی جهت آگاه سازی کارکنان جدید الورود به مقررات اداری استانداردهای مراقبتی و شناخت کامل نسبت به واحد از نظر محیط فیزیکی، وسایل و تجهیزات و آشنایی با سایر قسمت های مرکز
 7-برنامه ریزی جهت آموزش به مددجویان/ بیماران قبل از عمل
8-پیش بینی نیازهای واحد مربوطه از نظر امکانات، تجهیزات داروها و لوازم مصرفی و پیگیری جهت تأمین آن
9-برنامه ریزی جهت کنترل عملکرد تجهیزات مورد استفاده در بخش در هر شیفت
 10-برنامه ریزی جهت حفظ و نگهداری و تحویل تجهیزات واحد مربوط در هر شیفت کاری
11-تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکلات واحد مربوطه
12-برقراری امنیت شغلی در جهت ایجاد فضای مناسب به منظور ارتقاء سطح خدمات ارائه شده
13-توجه به نیازهای کارکنان به ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی
14-برقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطه و سایر واحدها
15-ایجاد هماهنگی و همکاری بین کادر پرستاری و سایر واحدها
16-شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان،مددجویان، بیماران و پیشنهاد جهت بهبود وضعیت
17-نظارت در امر سرویس کلیه دستگاهها و وسایل و طرز صحیح به کار بردن وسایل که خارج یا داخل می شود
18-ثبت و گزارش کلیه امور واحد مربوطه به مسؤلین ذیربط(شامل درخواست‌ها، وقایع غیر مترقبه،حوادث،کمبودها، نقایص،نیازها .....
19-مشارکت و همکاری در برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت بازآموزی و ..... کارکنان و تهیه برد آموزشی در بخش
20-مشارکت و همکاری در آموزش دانشجویان در واحد مربوطه
21-مشارکت و همکاری در پژوهشها و تحقیقات کاربردی کارکنان
22- برپایی کنفرانس های داخلی جهت افزایش سطح دانش و مهارت حرفه ای کارکنان اتاق عمل
23-تکمیل فرم ارزشیابی مصوب کارکنان واحد مربوطه
24-کنترل حضور و غیاب پرسنل واحد مربوطه
25-ارزشیابی مستمر خدمات ارائه شده توسط کارکنان از طریق بررسی رضایت مندی بیماران، همکاران و .../ مشاهده/ چک لیست/ و ...
26-نظارت و ارزشیابی مستمر بر رعایت معیارهای رفتار شغلی و اخلاقی کارکنان
27-ارزشیابی و اثر بخشی آموزش های داده شده به کارکنان، بیماران، خانواده، دانشجویان و ....
28-کنترل و چک پرونده بیمار هنگام انتقال به بخش
29- کنترل و چک روزانه ترالی احیاء
30-کنترل و تنظیم لیست اضافه کار و طرح مشارکت ماهیانه پرسنل طی هماهنگی با واحدهای ذیربط
31-مشارکت در کمیته های بیمارستانی بخصوص کمیته سوانح، کمیته دارو و درمان و تجهیزات و کمیته مرگ و میر( بر حسب ضرورت) و اتاق عمل
32- نظارت بر تکمیل فرمهای آماری به صورت ماهیانه
33-کنترل و نظارت بر تمیزی و ضد عفونی کردن دستگاهها و فضای فیزیکی بخش و کادر خدماتی
34-کنترل و نظارت بر نحوه تحویل و انتقال بیمار
35-آشنایی کامل به CPR احیا
36-همراهی و گزارش دقیق در هنگام بازدید و برنامه ریزی مسئولین بیمارستان از بخشها
37-آشنایی و آگاهی کامل از انواع عملهای جراحی موجود در بخش، میزان داروها ،‌موارد مصرف و عوارض ناشی ازآنها
38-همکاری با سوپروایزر آموزشی در زمینه شناخت نیازهای آموزشی پرسنل و همکاری در فراهم آوردن امکانات آموزشی موردنیاز
39-شرکت در جلسات ماهیانه برای همفکری در تصمیم گیریهای کارکنان
40-کنترل و نظارت بر نحوه تحویل گرفتن بیمار و پرونده و ترتیب انجام عملهای جراحی بر حسب اولویت
41-کنترل و نظارت بر نظافت و ضدعفونی دستگاهها و فضای فیزیکی اتاق عمل وکادر خدمات
42-سنجیدن نیازها و پیش بینی وسایل و داروهای ضروری
43-نظارت بر washing اتاق عمل
44-نظارت بر عملکرد پرسنل واحد CSR و بررسی و کنترل شستشو و استریلیته وسایل ، شستن دستها، نحوه بازکردن وسایل استریل و استفاده صحیح از گان وماسک و ...
45-نظارت بر رعایت نکات لازم در مورد کیسهای (case) عفونی و کنترل نظافت و ضد عفونی کردن اتاق عمل و وسایل بعد از اتمام عملهای عفونی
46-نظارت بر تکمیل فرم پاتولوژی و ارسال نمونه‌های پاتولوژی به آزمایشگاه مربوطه
 47-تحویل و تحول داروهای مخدر در اتاق عمل
48-نظارت و کنترل بر کارکرد صحیح اتوکلاو
49-نظارت وکنترل نحوه packing و پیچیدن وسایل و ستهای اتاق عمل در واحد CSR
50-آموزش پرسنل شاغل در CSR
  51-کنترل نتایج کشتهای اتاق عمل و اخذ تصمیمات لازم در مواردمشکوک
52-آگاهی و آشنایی کامل به عملکرد پرسنل اسکراب و سیرکولر
  53- برقراری ارتباط حسنه بین تیم جراحی و پرسنل اتاق عمل
54-برقراری ارتباط با پرشکان جراح و مسئولین بخشها جهت تنظیم برنامه اتاق عمل
55-انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

شرح وظایف کارشناس اتاق عمل