یک عمر سلامت ، با خود مراقبتی

قابل پیشگیری با واکسن

مشترک انسان و حیوان

ایدز

منتقله از راه آب و غذا