ام و نام خانوادگی :  دکتر مجید حاجی مقصودی

سمت :     سرپرست ارزشیابی اعضای هیئت علمی

پست الکترونیک :hajimaghsoudi@tums.ac.ir

Initiates file downloadجهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید.