مدیر توسعه سازمان و تحول اداری

مدیریت منابع فیزیکی و طرح های عمرانی

مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد

مدیریت منابع انسانی

خدمات الکترونیک و سامانه

اتوماسیون اداری

مدیریت منابع مالی و حسابداری

مدیریت خدمات پشتیبانی

اخبار و اطلاعیه

در این بخش ما تلاش می نمائیم که اخبار معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع را با دقت و سرعت در اختیار شما قراردهیم . اخبار و اطلاعات این بخش شامل اخبار در زمینه تامین نیروی انسانی و توسعه سازمان و خدمات رفاهی کارمندان می باشد. البته ما برآنیم با اطلاع رسانی صحیح گامی هر چند کوچک در جهت توسعه سازمان و بهره وری و تامین منابع انسانی برداریم

کلیه اخبار سایت...