بیمارستان شهید دکتر رهنمون

 

 

نام و نام خانوادگی : محمد جواد وفائی نائینی

مسئول پرستاری

شماره داخلی :

مسیر دستیابی : ساختمان اداری طبقه اول روبروی دبیر خانه

 

 شرح وظايف مدير دفتر پرستاری:

1-برنامه ريزی در زمينه های ارتقا کيفی و بهبود مستمر فعاليتهای ارائه خدمات مدد جويان

  2-گردآوری اطلا عات از:

  - مرکز شامل: نمودار سازمانی مصوب، هدف ،نوع فعاليت ،گزارشات ماهيانه و ساليانه، گزارش حسابرسی پرستاری، پرونده های کارکنان ، مصاحبه با کارکنان … ..

  - مدد جويان: برحسب نوع بستری ، نيازمراقبتی، خدمات ارائه شده … .

  - منابع شامل:نيروی انسانی (پرستاران ،بهياران ،کمک بهياران، تکنسينها و کاردان های اطاق عمل و هوشبری و ساير کادر وابسته)/ ساختار فيزيکی/ امکانات و تجهيزات

3-شرکت فعال در نهادهای سياست گذاری و ديگر کميته های درون سازمانی

4- تعيين اهداف(کوتاه مدت ، ميان مدت، دراز مدت) مبتنی بر نيازها جهت تاًمين ، حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی مددجو/بيمار با توجه به خط مشی های مرکز متبوع و پيشنهاد به مقامات ذيربط

  5- تعيين خط مشی و اتخاذ روشهای مناسب و تعيين جدول زمان بندی برای رسيدن به اهداف مورد نظر

6- برنامه ريزی جهت تشکيل و شرکت در کميته های خاص با شرح وظايف مدون (آموزشی، پژوهشی، کنترل و نظارت، کنترل عفونت)

  7-ارائه راهکار بهينه به مسئول و ايجاد شرايط مناسب حهت استفاده بهينه از منابع موجود به منظور دستيابی به اهداف مورد نظر

  8-تدوين و اجرای برنامه های آموزش به بيمار و خانواده در سطوح مختلف پيشگيری

9-ايجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ريزی های بهداشتی ، درمانی و توانبخشی مرکز

10- جلب مشارکت تيم بهداشتی مرکز برای دستيابی به اهداف

11-ايجاد هماهنگی در برنامه های آموزشی بالينی دانشجويان گروه های پرستاری

12-مشارکت در تنظيم بودجه جهت فعاليت های مرکزی

13- تعيين و پيشنهاد بودجه مورد نياز و اولويت بندی آنها جهت اجرای برنامه های پرستاری

  14-مشارکت در طرحهای پژوهشی

15-برنامه ريزی و پيشنهاد جهت پيشگيری از عفونت (کنترل عفونت)