بیمارستان شهید دکتر رهنمون

علی خراسانی  

 

محمد رضا زائر الحسینی 

 عباس حافظیه   

 غلامرضا سرداری 

 

رضا قادریان        

مینو آیت الهی    

 

فتانه شاطر زاده  

 

حمیده برزگری    

 


پروین بیگ مرادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظايف سرپرست پرستاری ( سوپروايزر)

   1-کسب دستور و برنامه کار از مدير خدمات پرستاری

 - 2 مشارکت و همکاری در جمع آوری اطلاعات پيرامون مرکز بهداشتی درمانی توانبخشی

3-همکاری با مدير پرستاری در تنظيم و تدوين اهداف و خط مشی های واحد های ذيربط با همکاری ساير مسئولين

  4-ارائه پيشنهادات لازم در جهت ايجاد تغييرات مناسب در سيستم خدمات پرستاری

 - 5 مشارکت و همکاری در برنامه ريزی های آموزشی کارکنان ،دانشجويان ،مدد جويان ،بيماران

  6-بر نامه ريزی و هماهنگی در پذيرش و برنامه ريزی ترخيص مددجويان / بيماران

7-تهيه و تنظيم گزارشات کمی و کيفی از وضعيت موجود سرويس دهندگان ، سرويس گيرندگان ، عملکرد

  و … , واحد های ذيربط

  8-ايجاد هما ه نگی بين واحد های مختلف مرکز جهت ارائه خدمات مطلوب در واحدهای ذيربط

 - 9 تشخيص نياز ها و مشکلات موجود در واحد های مرتبط پرستاری (مربوط به کارکنان ، مددجويان /

  بيماران، محيط و اقدام جهت حل آنها

  10-مشارکت در توزيع کارکنان پرستاری بر اساس توانايی ها و نيازها در واحد ها و شيفتهای مختلف

 - 11ايجاد شرايط کاری مناسب و حسن تفاهم مابين افراد

  12-شرکت در برنامه های آموزشی به منظور ارتقای سطح آگاهی و مهارت خود در جهت ارائه روشهای مؤثرتر

13-شرکت در کميته های مختلف بيمارستانی و پرستاری (آموزشی، پژوهشی ، فرهنگی ، نظارت و ارزشيابی

  ، رفاهی ، توان بخشی و ...)

  14-تامين و ايجاد شرايط مناسب و اقدام در زمان بروز فوريت ها (تامين نيروی انسانی ،تجهيزات و امکانات و … . )

  15-هماهنگی در ارجاع مددجو به خانواده ، مرکز بهداشتی ،درمانی ،توانبخشی و

  -16 نظارت و کنترل مستمربررفتار شغلی کارکنان پرستاری (رعايت مقررات اداری/ رعايت ضوابط کاری،اخلاقی و )

  17-نظارت و کنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات پرستاری مبتنی بر استانداردها با استفاده از ابزار

  مناسب چک ليست و