منوی سایت دانشکده پرستاری مامایی

معاون دانشجویی فرهنگی


ناصر اعتمادالعلماء

معاون دانشجویی -فرهنگی دانشکده
etemadnaser@yahoo.com


ساعت حضور:

شنبه تا چهارشنبه

38258404

کارشناس امور فرهنگی


سید حمزه حسینی مطلق

کارشناس امور فرهنگی دانشکده


ساعت حضور:

شنبه تا چهارشنبه

کارشناس امور دانشجویی

فاطمه کیانی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی
کارشناس امور دانشجویی 

زمان حضور:شنبه تا چهارشنبه

تلفن:38241751 داخلی 272